صفحه اصلی مجموعه  Fisheries شیلات

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ2051.pdf.jpg1396بررسی تأثیر درجه حرارت و درصدهای مختلف غذادهی بر فعالیت برخی از آنزیم‌های گوارشی، فلور باکتریایی و ساختار بافت روده¬ی بچه ماهیان سی باس آسیایی (Lates calcarifer)محمود نفیسی بهابادی; رضا داودی; وحید مرشدی; ابراهیم ستوده; رزا آقایی میبدی
پ2004.pdf.jpg1396اثر ترکيب مواد مغذي جيره بر عملکرد رشد، هماتولوژی و ساختار بافتی دستگاه گوارش ماهی هامور معمولی(Epinephelus coioides) در طول دوره‌های گرسنگي و غذادهي مجددامین اوجی‌فرد; ابراهیم ستوده; محمود نفیسی بهابادی; وحید مرشدی; فرشته کیان‌راد
پ1945.pdf.jpg1397اثرات دوره‌‌های گرسنگی کوتاه مدت و غذادهی مجدد بر کارایی رشد، ترکیب بیوشیمیایی بدن و فعالیت آنزیم‌های گوارشی و آنتی‌اکسیدانی کبد ماهی شانک زرد باله خلیج فارس(Acanthopagrus latus، Houttuyn 1782)منصور طرفی‌موزان‌زاده; دارا باقری; محمود نفیسی‌بهابادی; وحید مرشدی; رضوان تمدنی
پ1820.pdf.jpg1396اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک تنبریو مولیتور (Tenebrio molitor) بر عملکرد رشد و پارامترهای ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)امین اوجی فرد; عالی حسینی; ابراهیم ستوده; دارا باقری; منصور ولی‌پور حسنلویی
پ1931.pdf.jpg1397(Onchorhynchus mykiss) اثرات عصاره هیدروالکلی ماکروجلبک‌های سارگاسوم و گراسیلاریا بر ترکیبات شیمیایی بدن، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و فلور باکتریایی دستگاه گوارش بچه ماهیان نورس قزل‌آلای‌ رنگین‌کمانحسن حبیبی; ابراهیم ستوده; حدیث منصوری‌طائی; مهدی یزدان‌پناه
پ1929.pdf.jpg1397بررسی میزان نوسان برخی از عناصر ماکرو و میکرو (کلسیم، پتاسیم، فسفر و منیزیم منگنر و روی) موجود در پوسته میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) پرورش یافته در استخرهای خاکی و رابطه آنها با محیط پرورشیحمید‌رضا نوریزدان; رضا داودی; احسان احمدی
پ1909.pdf.jpg1397اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک جیره (Gracilaria pygmaea) بر پاسخ ایمنی، بافت روده و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ماهی سيباس آسياييدارا باقری; محمود نفیسی‌بهابادی; وحید مرشدی; ابراهیم ستوده; نرجس تنگستانی
پ1902.pdf.jpg1397مقايسه درصد هماوری و هچ تخم¬های ماهي سوروم (Heros Severus) تغذيه شده با جيره دل گوساله و کرم میلورم (Tenebrio molitor)رضا داودی; حمیدرضا نوریزدان; حمید روان
پ1900.pdf.jpg1394تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، آهن و نیکل) در کبد و عضله ماهی زمین-کن دم‌نواری (Platycephalus indicus) صید شده از آب‌های خلیج فارس (منطقه صیادی بندر دیلم)عالی حسینی; علی‌محمد صنعتی; معصومه دشمن‌زیاری
پ1894.pdf.jpg1396(Lates calcarifer)بررسی اثرات نفت خام ایران بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد بچه ماهیان باس آسیاییدارا باقری; امین اوجی‌فرد; محمود نفیسی‌بهابادی; محمد محیسنی; شهربانو موسوی‌مطهر
پ1071.pdf.jpg1394استخراج عصاره خام خيار دريايي موجود در سواحل استان بوشهر و بررسي امكان اثر مهاركنندگي آن بر روي رشد برخي باكتري‌ها و قارچ‌هاایرج نبی‌پور; امير وزيری‌زاده; محمود نفيسی‌بهابادی; هاد‌ی ابراهيمی
پ1131.pdf.jpg1394تجمع زیستی فلزات سنگین سرب، روی و مس در بافت عضله و کبد ماهی شانک باله زرد (Acanthopagrus latus) در آب‌های خلیج فارسعالی حسینی; علی‌محمد صنعتی; حکیمه تهمتن‌مقدم
پ1132.pdf.jpg1394تمایز ژنتیکی و ریخت شناختی گونه های خانواده شانک ماهیان در بوشهرامین اوجی‌فرد; احمد شادی; جواد حسینی; دارا باقری; فاطمه عوض‌پور
پ1021.pdf.jpg1393ارزیابی اثرات تجویز خوراکی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتروم و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس جداشده از روده ماهی شیربت بر رشد و فلور گوارشی ماهی کپورعالی حسینی; مجتبی علیشاهی; فاطمه چهارلنگ
پ1032.pdf.jpg1394تأثیر مزمن حشره¬کش زیستی چریش بربرخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpioرضا داودی; امین اوجی‌فرد; محمد جواد پاپری مقدم
پ1142.pdf.jpg1393تأثیر سازگاری پست لاروهای میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) به شوری۔ های بالاتر از شوری مراکز تکثیر بر رشد و میزان مرگ و میر ناشی از استرس رهاسازی در استخرهای پرورشیفرزانه لک; رضا داودی; حمیدرضا نوریزدان
پ993.pdf.jpg1393تأثیر مزمن حشره‌کش زیستی NeemAzal بر ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)رضا داودی; امین اوجی‌فرد; راضیه غلامی
پ899.pdf.jpg1393بررسی برخی پارامترهای رشد و ترکیب عضله ماهی سی باس آسیایی ( Lates calcarifer) پرورش یافته تحت شرایط استخرهای خاکیعالی حسینی; امین اوجی‌فرد; مهرداد محمدی‌دوست; عماد سعدونی
پ898.pdf.jpg1392اثر برخی همبندها بر افزايش پايداری غذای پلت حاوی درصد بالايی از كنجاله سويا جهت تغذيه ميگوی وانامی(Litopenaeus vannamei)رضا قربانعلی‌واقعی; عالی حسینی; محمود نفیسی‌بهابادی; یاسر همت
پ900.pdf.jpg1393مطالعه ساختار مورفولوژیک و تاثیر pH، فشار اسمزی و برخی از یون‌ها بر پارامترهای حرکتی اسپرم ماهی‌هامور معمولی Epinephelus coioidesرضا داوودی; غلامرضا رفیعی; فراز پنجوینی