آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
2.پایگاه پایان نامه ها Thesis 47

کل بازدیدها طی یک ماه

July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020
2.پایگاه پایان نامه ها Thesis 0 13 2 2 8 15 5

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 12
United Kingdom 11
United States 9
China 4
Romania 3
Netherlands 1
Turkey 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
London 9
Dearborn 7
Beijing 4
Karaj 2
Fremont 1
Jacksonville 1