آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
2-Thesis پایان‌نامه‌ها 4

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
2-Thesis پایان‌نامه‌ها 0 0 0 0 2 0 2

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Romania 2
Iran 1
United States 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Fremont 1