جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160758
Title: سنجش تاثیر بازارگرایی و جهت گیری استراتژیک بر مزیت رقابتی و عملکرد بازار شرکتهای دانش بنیان استان بوشهر با تاکید بر نقش میانجی نوآوری استراتژیک
Keywords: بازارگرایی،جهت گیری استراتژیک، نوآوری استراتژیک،عملکرد بازار، شرکتهای دانش بنیان
Issue Date:  99
Abstract: زمینه: بقا و موفقیت سازمان ها در محیط رقابتی پیچیده امروزی، نیازمند اتخاذ و اجرای استراتژی های اثربخش و بهبود مستمر عملکرد است. موفقیت سازمان در بازار در نتیجه عملکرد بازار سازمان است. دستیابی به سهم مناسبی از بازار بدون داشتن یک مزیت رقابتی که محصول را از رقبای خود متمایز کند در فضای رقابتی امکان پذیر نیست. نوآوری به طور فزایندهای سهم مهمی در موفقیت سازمانی، عملکرد و بقای آن دارد. علیرغم کیفیت و قیمت مناسب محصولات شرکت های دانش بنیان تعداد زیادی از این شرکتها، در عرصه رقابت، کسب مزیت رقابتی، نفوذ و ارتقای عملکرد بازار چندان موفق نیستند و عملکرد بازار مناسبی ندارند و تنها قادر هستند تا محصولات خود را در بازار استانی و منطقهای به فروش برسانند. پژوهش حاضر به بررسی این مساله پرداخته است. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر بازارگرایی و جهتگیری استراتژیک بر مزیترقابتی و عملکرد بازار شرکت های دانش بنیان استان بوشهر با تاکید بر نقش میانجی نوآوری استراتژیک می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر منطق اجرا، دارای رویکرد قیاسی است. از نظر هدف پژوهش نیز در زمره پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی قرار می گیرد. افق زمانی پژوهش مقطعی بوده و از حیث فنون گردآوری اطلاعات کمی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر تشکیل داده است. حجم جامعه آماری محدود و به منظور جمعآوری داده و اطلاعات موردنیاز روش نمونه گیری دردسترس مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور، پرسشنامه پژوهش حاضر در میان 04 شرکت دانش بنیان استان بوشهر توزیع گردید و اطلاعات جمع آوری شده از آنها، مبنای تحیل قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار PLS و SPSS مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان میدهد که بازارگرایی و جهت گیری استراتژیک بر نوآوری استراتژیک تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، نوآوری استراتژیک بر مزیت رقابتی و عملکرد بازار تاثیر مثبت و معناداری دارد. اما، تاثیر مزیت رقابتی بر عملکرد بازار شرکت های دانش بنیان استان بوشهر مورد تایید قرار نگرفت. علاوه براین دو فرضیه تاثیر بازارگرایی و جهت گیری استراتژیک بر عملکرد بازار از طریق میانجی گری نوآوری استراتژیک تائید شد. یافته های پژوهش نشان میدهد ارتقا و بهبود مولفه های بازارگرایی و جهت گیری استراتژیک منجر به ارتقا عملکرد بازار از طریق نقش میانجی نوآوری استراتژیک خواهند شد
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160758
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:پایان نامه‌ها

Files in This Item:
File SizeFormat 
2473711_3a34fec9-294b-4351-80c9-5a8e6a7edbfd.pdf3.12 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.