جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160757
Title: بررسی تشکیل پیوندهای کربن-کربن و کربن-هترواتم به کمک سیستم اکسایشی پراکسیدها و کاتالیزورهای هموژن یا هتروژن
Authors: هاجر هاشمی
Keywords: پیوند کربن- کربن، پراکسید، کاتالیزور
Issue Date:  99
Abstract: در بخش اول این رساله، برای اولین بار کاتالیزور روتنیم قرار گرفته بر پلیمر درخت¬سان کربامیددار تثبیت شده بر سطح نانوذرات مگنتیت سنتز گردید. ساختار و خصوصیات شیمیایی کاتالیست به‌ وسیله آنالیز طیف¬سنجی مادون قرمز، وزن¬سنجی گرمایی، میکروسکوپ الکترونی روبشي تحت گسيل ميداني، طیف انرژی پراکندگی پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی عبوری و آنالیز عنصری شناسایی شد. نانوروتنیم فعالیت بالایی در واکنش اکسایش استیلبن¬ها (2،1-دی¬آریل اتن¬ها) با استفاده از تترابوتیل آمونیوم یدید و ترشیوبوتیل هیدروپراکسید از خود نشان داد. این واکنش¬ها در دمای اتاق تحت شرایط بدون حلال، تنها در حضور 5 میلی¬گرم از کاتالیزور انجام شدند. کاتالیست سنتز شده دارای قابلیت بازیابی و استفاده مجدد برای چندین مرتبه بدون از دست دادن ویژگی‌های خود می‌باشد. در بخش دوم این تحقیق، یک روش جدید و تک ظرف برای سنتز مشتقات بنزیل از واکنش متوالی هک-اکسایشی، بین مشتقات آریل هالید و استایرن ارائه شده است. بر این اساس، استیلبن سنتز شده به طور مستقیم و بدون نیاز به مرحله جداسازی، به وسیله ترشیوبوتیل هیدروپراکسید به دی¬آریل 1،2-دی¬کتون-های مربوطه تبدیل گردید. در این فرآیند، تترابوتیل آمونیوم یدید علاوه بر نقش کاهنده در واکنش هک، به عنوان کاتالیزور در مرحله اکسایشی نیز عمل می‌کند. با استفاده از این روش مشتقات مختلفی از دی-آریل 1،2-دی¬کتون¬ها با راندمان¬های قابل قبولی تهیه گردیدند. به علاوه، در این رساله، سنتز بدون حلال ترشیو¬بوتیل پراسترها از روش جفت‌شدن اکسایشی بنزیل سیانیدها با ترشیو¬بوتیل هیدروپراکسید با استفاده از کاتالیزور مس در دمای محیط و در زمان کوتاه توسعه داده شد. با استفاده از این روش مشتقات مختلفی از ترشیو¬بوتیل پراسترها با راندمان‌های خوب تا عالی سنتز گردیدند. همچنین، تحقیقات نشان داد که بکارگیری روش اشاره شده در بالا در دمای 80 درجه سانتی¬گراد بالا منجر به سنتز مشتقات بنزوئیک اسید می¬گردد. در بخش پایانی، یک روش جدید برای سنتز بنزیل بنزوات¬ها از طریق جفت‌شدن اکسایشی بنزیل برمیدها با استفاده از تترابوتیل آمونیوم یدید و ترشیوبوتیل هیدروپراکسید به عنوان اکسنده تحت شرایط بدون حلال ارائه گردید. انواع گوناگونی از بنزیل برمیدها، دارای گروه¬های الکترون دهنده و الکترون کشنده به خوبی بنزیل برمیدهای هتروآروماتیک و چند حلقه‌ای، تحت شرایط بهینه به استرهای بنزیلی با راندمان-های خوب تا عالی تبدیل شدند. مطالعات مکانیسمی نشان داد، این واکنش از مسیر رادیکالی پیش نمی-رود و ترشیوبوتیل پراسترها و بنزوئیک اسیدها به عنوان دو حدواسط کلیدی در این فرایند می‌باشند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی محض گرایش آلی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160757
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
hajar hashemii.pdf11.5 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.