جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160755
Title: بهینه سازی طراحی پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی ساخته شده به روش اختراعی نیرومند
Authors: محمدعلی شهریارپور
Keywords: پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی، بهسازی خاک، روانگرایی، خاک دانه‌ای سست، مطالعه موردی، آزمایش نفوذ استاندارد
Issue Date:  99
Abstract: پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی اختراعی نیرومند به ‌عنوان یکی از گزینه‌های بهسازی خاک برای تقویت خاک‌های ماسه‌ای با تراکم نسبی سست تا متوسط و همچنین خاک‌های رسی و سیلتی با قوام نسبی نرم تا متوسط به ‌منظور افزایش ظرفیت باربری، کاهش نشست و مقابله با روانگرایی می‌باشد. این تکنیک به علت برخورداری از ویژگی‌ها، مزیت‌های فنی و اقتصادی مطلوب می‌تواند یکی از گزینه‌های بهسازی مناطق ساحلی سست و روانگرا به ‌شمار آید. در این تحقیق برای پیش‌بینی پارامترهای اصلی بستر خاک مرکب پس از بهسازی خاک، یک روش ساده ارائه شده است. بر این اساس برای بهینه‌سازی پارامترهای اصلاح خاک شامل قطر و فاصله بین پایه‌ها با توجه به آرایش مثلثی یا مربعی پایه‌ها به ‌منظور مقابله با روانگرایی، نرم افزاری جهت راهنمای طراحی و اجرای این روش اختراعی تهیه شده است. در یک مطالعه میدانی در خاک ماسه‌ای سست و روانگرا در بندر بوشهر، صحت‌سنجی تئوری ارائه ‌شده و عملکرد پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی نیرومند مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این مطالعه با اجرای 18 پایه سنگریزه‌ای کوبشی با مقیاس واقعی و انجام آزمایش نفوذ استاندارد بین پایه‌ها و مرکز پایه‌ها، تأثیر فاصله میان پایه‌ها بر اصلاح پارامترهای خاک، تراکم خاک محیطی و رفع پتانسیل روانگرایی خاک پرداخته شده و همچنین خاصیت تراکمی و قابلیت زهکشی پایه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. سایت 2/8 هکتاری پارک علم و فناوری خلیج ‌فارس واقع در جنوب ایران برای اجرای پایه‌های آزمایشی و انجام آزمایش‌های میدانی‌ در نظر گرفته‌ شد. بر مبنای مطالعات ژئوتکنیکی ساختگاه مورد نظر، تراز آب زیرزمینی در عمق 0/5 متری از سطح زمین و خاک محل از نوع ماسه سیلتی سست و روانگرا می‌باشد. با در نظر گرفتن چهار فاصله متفاوت 1/5، 1/8، 2/1 و 2/4 متر برای اجرای پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی با قطر اسمی 0/6 متر و طول 3/5 متر، آزمایش‌ نفوذ استاندارد بین پایه‌ها و مرکز پایه‌ها انجام شد. به‌وسیله بهسازی با این تکنیک، وزن مخصوص خشک خاک به‌طور میانگین به میزان 15 درصد افزایش و نسبت تخلخل خاک به‌طور میانگین 25 درصد کاهش یافت. با کاهش 30 سانتی‌متر فاصله بین پایه‌ها، عدد نفوذ استاندارد اصلاح شده و همچنین ضریب اطمینان روانگرایی به ترتیب برابر 5 و 7 درصد به طور میانگین افزایش می‌یابد. در چهار فاصله مورد بررسی، قابلیت زهکشی و خاصیت تراکمی پایه‌ها به‌طور میانگین هرکدام 26/9 و 73/1 درصد در افزایش ضریب اطمینان روانگرایی مؤثر می‌باشند. همچنین مشخص شد در این تکنیک، تغییرات قطر نسبت به تغییرات فاصله بین پایه‌ها در بهبود پارامترهای خاک نقش مهم‌تری ایفا می‌کند. در انتها با تجزیه و تحلیل آماری نتایج تئوری-میدانی و استفاده از توابع خطا، مشخص شد که نتایج مدل و روش ارائه‌ شده جهت پیش‌بینی پارامترهای خاک مرکب پس از بهسازی از تطابق خوبی برخوردار می‌باشند.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160755
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File SizeFormat 
mohammad ali shahriyarpoor.pdf33.91 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.