جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160754
Title: بررسی بازده سلول‌های خورشیدی سیلیکونی لایه نازک با نانوفیلم اکسید روی
Authors: زینب بالنده
Keywords: سلول‌ خورشیدی سیلیکونی لایه نازک، ساختارp-i-n، روش المان متناهی، نرم افزار کامسول، نانولایه اکسید روی
Issue Date:  99
Abstract: در حال حاضر سلول های خورشیدی به عنوان یکی از منابع پاک انرژی به دلیل مقرون به صرفه و در دسترس بودن جایگاه ویژهای دارد. در این بین سلولهای خورشیدی سیلیکونی لایه نازک به دلیل هزینه کم تولید، شانس بالایی برای تسخیر سهم بیشتری در بازار نسبت به دیگر سلولهای خورشیدی دارد. به علت ویژگی مطلوب سیلیکون برای محیط زیست و پایداری شیمیایی آن، سلولهای خورشیدی سیلیکونی لایه نازک مورد توجه خاص قرار گرفتهاند. یکی از معایب سیلیکون گاف انرژی غیر مستقیم و در نتیجه ضریب جذب پایین آن است. جهت p طراحی سلول خورشیدی از پیوند - استفاده میشود و موثرترین روش ساختن، قطعات چند n پیوندی است. تحقیقات نشان داده که، سیلیکون میکروبلوری به هنگام ترکیب با سیلیکون آمورف برای استفاده در سلولهای خورشیدی سیلیکونی لایه نازک بسیار جذاب است و بهترین ترکیب ممکن برای ایجاد حداکثر بازده را در سلولهای خورشیدی چند پیوندی فراهم میکند. . میکرومتر )استفاده شده است 7 در این پژوهش از شیشه سیلیکا به عنوان زیر لایه (با ضخامت نانومتر در قسمت جلو به عنوان لایه ضد انعکاس 022 از لایههای اکسید رسانای روی (با ضخامت نانومتر در قسمت پشت جهت برقراری اتصال الکتریکی اهمی )به سیلیکون و به منظور 922 و دستیابی به مقاومت پایین استفاده شده است .در این ساختار، اتصال پشتی بطور کامل توسط نانومتر )آبکاری شده است .میزان جذب لایه جاذب (سلیکون آمورف و 122 نقره (با ضخامت سیلیکون میکروبلوری) بر حسب طول موج ترسیم شده است با توجه به محاسبات و نمودار مشاهده میشود که ساختار ترکیبی سیلیکون آمورف و میکروبلوری میزان قابل توجه ای از طیف تابشی را خورشید را جذب کرده است. هم چنین میزان تراکم حاملها را در طول ساختارها و بازده هر کدام از ساختارها را برحسب ولتاژ محاسبه و مقایسه شده است، برای افزایش بازده سلول خورشیدی ترکیبی (سیلیکون میکروبلوری و سیلیکون آمورف) با تغییر ضخامت لایهها، همچنین استفاده از لایه های ضد بازتاب مختلف Sno و ) ،)Zno و توسط نرم افزار کامسول با شبیه سازی ، تغییر اتصال پشتی و میزان آلایش لایه های جاذب میلی وات شبیه سازی کنیم. توسعه و بهینه سازی بیشتر 71/733 توانستیم ساختاری با بازده سلولهای چند پیوندی لایه نازک بسیار مهم است. زیرا انتظار میرود که در آینده نزدیک، ، سهم بازار 0202 سهم آن ها در بازار به میزان قابل توجهی باشد و پیش بینی میشود در سال اروپا برای سیلیکون لایه نازک (عمدتِا" سلولهای خورشیدی ترکیبی سیلیکون آمورف و %شود. 92میکروبلوری)
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش حالت جامد
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160754
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File SizeFormat 
زینب بالنده.pdf5.46 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.