جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160751
Title: نقش خرمشهر و مناطق پس کرانه اي آن در تجارت خلیج فارس در دوره پهلوي اول
Authors: سید مجتبی حسینی
Keywords: خرمشهر، مناطق پس‌کرانه، خلیج فارس، دوره پهلوی
Issue Date: 1391
Abstract: بندر خرمشهر درسواحل جنوب غربی ایران و در کرانه هاي خلیج فارس و در کنار رودخانه کارون، در مرز بین ایران و عراق قرار دارد و به خاطر این موقعیت سوق الجیشی و اقتصادي، همواره مورد توجه و حائز اهمیت بوده است. در دوره پهلوي اول نیز به مانند ادوار گذشته تاریخی به خصوص دوره قاجار و به ویژه بعد از آزاد سازي کارون در سال 1233 ق/ 1888 م، خرمشهر نقشی تاثیر گذار در تجارت خلیج فارس ایفا کرد. دراین دوره خرمشهر با بسیاري از کشورهاي اروپایی و آسیایی ارتباط تجاري داشت و شرکت هاي تجاري مختلفی به خصوص از کشورهاي انگلیس، آلمان و ژاپن در این بندر فعالیت می کردند. در سالهاي ابتدایی حکومت رضاشاه، حجم مبادلات تجاري خرمشهر از لحاظ صادرات و واردات چندان زیاد نبود. اما به تدریج و به خصوص بعد از افتتاح راه آهن، حجم و ارزش کالاهاي تجاري افزایش یافت و این بندر با رونق خود، از رونق بندر بوشهر تا حدي کاست. مساله پژوهش حاضر بررسی جایگاه و نقش بندرخرمشهر و نواحی پس کرانه اي آن در دوره پهلوي اول می باشد. این پژوهش بر این فرض مبتنی است که با افتتاح راه آهن و ارتباط بیشتر خرمشهر با مناطق پس کرانه اي و نواحی داخلی ایران، این بندر رونق تجاري زیادي پیدا کرد و نقش عمده اي در تجارت خلیج فارس ایفا نمود. این امر باعث گردید تا از رونق بنادر دیگري همچون بوشهر و بندرعباس تا حدي کاسته شود. روش مورد استفاده در این پژوهش تاریخی با تکیه بر تکنیک هاي اسنادي، کتابخانه اي و میدانی است و با نگرش تاریخ اقتصادي تنظیم و ارائه گردیده است.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ-مطالعات خلیج فارس
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160751
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:History تاریخ

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1762.pdf44.38 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.