جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160746
Title: بررسی رابطه تصویر ذهنی زبان دوم زبان آموزان ایرانی و استراتژی‌های رفتاری ایشان
Authors: مرضیه حاجب
Keywords: تصویر ذهنی زبان دوم، دید ایده آل زبان دوم، دید اجباری زبان دوم، استراتژیهای ارتباطی، استراتژیهای گفتاری ، استراتژیهای شنیداری.
Issue Date: 1395
Abstract: اخیرا سیستم انگزیشی زبان دوم دورنی انگیزه اصلی برای محققان شده تاخود پنداره را به جلو رانده و دو بعد تصویر ذهنی (دید ایده آل زبان دوم و دید اجباری زبان دوم) را به عنوان عوامل تعیین کننده موثر در موفقیت یک فرد درزبان دوم مورد بررسی قرار دهند. به علاوه، اهمیت کاربرد موثر استراتژیهای ارتباطی در آسان کردن فرایند یادگیری زبان دوم نمیتواند کم اهمیت تلقی شود. مطالعه حاضر از طریق ادغام کردن دو مفهوم از خود با استراتژیهای ارتباطی، رابطه بین دید ایده آل زبان دوم، دید اجباری زبان دوم، و استراتژیهای ارتباطی را در میان زبان آموزان ایرانی مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، 100 فراگیر زبان دوم بطور تصادفی از چند موسسه واقع در شهر بوشهر انتخاب شدند. تحلیل همبستگی بر داده ها اعمال شد. نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داد که ایجاد دید ایده آل زبان دوم یک فرایند انگزیشی موثر بر استراتژیهای ارتباطی است. در میانعناصر استراتژیهای ارتباطی، دید ایده آل زبان دوم همبستگیهای موثری، اول با استراتژیهای گفتاری، و دوم با استراتژیهای شنیداری نشان داد. برخلاف متغییر اول، دید اجباری زبان دوم تاثیر منفی بر استراتژیهای ارتباطی داشت. در رابطه با عناصر تصویر ذهنی، دو همبستگی منفی بین دید اجباری زبان دوم و استراتژیهای گفتاری و شنیداری دیده شد. در پایان، نتایج بدست آمده بر یک نتیجه گیری مهم آموزشی اشاره دارد، بدین معنا که ایجاد تجسمی قویتر و روشنتر از دید ایده آل زبان دوم درفراگیران موجب استفاده بیشتر از استراتژیهای ارتباطی میشود.بر این اساس، فرایند یادگیری زبان دوم برای فراگیران موثرتر خواهد بود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160746
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1731.pdf1.19 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.