جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160745
Title: بخش بندی بازار گردشگران ساحلی و شناسایی نیم‌رخ هر بخش با استفاده از تحلیل خوشه‌بندی
Authors: دنیا کبیری‌فرد
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: مصرف‌کنندگان در هر صنعتی از خواسته‌ها و ویژگی‌های متمایزی برخوردار می‌باشند. گردشگران به عنوان مصرف‌کنندگان صنعت گردشگری نیز با انگیزه‌ها و خواسته‌های متفاوت از یک مقصد بازدید کرده و منافع متفاوتی را در آن دنبال می‌کنند. بخش بندی بازار یکی از راه‌های شناسایی بخش‌های مختلف بازار به منظور پاسخ‌گویی به خواسته‌های متفاوت افراد از طریق متناسب‌سازی محصولات با ویژگی‌های هر بخش است. در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود. اهدف: این پژوهش سه هدف کلیدی را دنبال می‌کند. هدف نخست از انجام این پژوهش شناسایی ویژگی‌های تأثیرگذار در جذب گردشگران به یک مقصد گردشگری ساحلی می‌باشد. هدف دوم، بخش بندی بازار و شناسایی نیم‌رخ هر بخش از بازار با توجه به عوامل شناسایی شده است. هدف سوم این پژوهش ارائه پیشنهادهای کاربردی متناسب با هر بخش از بازار با توجه به راهبردهای بازاریابی است. روش‌شناسی: جامعه آماری این پژوهش را گردشگران ساحلی بازدید کننده از شهرستان بوشهر تشکیل می‌دهند. داده‌های این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه میان 342 نفر از گردشگران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس گردآوری شد. برای تحلیل داده‌ها و بخش بندی گردشگران از الگوریتم نقشه‌های خودسازمان‌ده مبتنی بر روش شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده شده است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش سه بخش از بازار گردشگران ساحلی شهرستان بوشهر با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، انگیزه‌ها، منافع دنبال شده و میزان رضایت‌مندی متفاوت از امکانات مقصد شناسایی گردید. سه بخش شناسایی شده در این پژوهش با عناوین تنوع‌گرایان؛ جست-وجوگران فعالیت‌های ساحلی و دورشوندگان از تنش نام‌گذاری شدند. در نهایت پیشنهادهای کاربردی و مدیریتی متناسب با هر بخش از بازار ارائه گردید.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160745
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1525.pdf4.76 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.