جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160744
Title: مطالعه توانایی کیتوسان استخراج شده از پوست میگو در حذف رنگ¬زاها در حضور و عدم حضور نانو ذره مغناطیسی
Authors: طاهره سعدآبادی
Keywords: کیتوسان، نانو ذره مغناطیسی اکسید آهن، پوست میگو
Issue Date: 1396
Abstract: در این پایان نامه ما از نانوذره مغناطیسی پوشیده شده با کیتوسان همراه با گلوتارآلدهید به عنوان معرف ایجاد کننده اتصال عرضی برای حذف رنگ‌های آنیونی از محلول‌های آبی استفاده کرده‌ایم. کیتوسان از پوست میگوی خلیج فارس که به فراوانی در سواحل جنوب ایران دیده می‌شود به دست آمده است. به دلیل زیست سازگاری، آب دوستی و نداشتن سمیت، کیتوسان به عنوان یک پوشش دهنده خوب نانوذره مغناطیسی مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین هدف این مطالعه در مرحله اول تهیه کامپوزیت کیتوسان- نانوذره اکسید آهن و سپس استفاده از آن برای حذف رنگ‌هایی مانند ایندیگو کارمین، متیل اورانژ و ائوزین از محلول‌های آبی بوده است. در این راستا پارامترهای مختلفی مانند مقدار جاذب، زمان تماس، pH و دما برای به دست آمدن شرایط بهینه حذف رنگ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. براساس نتایج به دست آمده از آزمایش‌های صورت گرفته، سینتیک، ایزوترم‌های تعادلی و ترمودینامیک جذب مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که سینتیک جذب از یک سینتیک شبه درجه اول پیروی می‌نماید. داده‌های تعادلی با مدل تمکین برازش می‌شوند. ماکزیمم ظرفیت جذب برای ایندیگو کارمین، ائوزین و متیل اورانژ به ترتیب 41/2 ، 83/1 و 06/1 میلی گرم بر گرم می‌باشد. نتایج هم چنین نشان می‌دهد که حذف رنگ ایندیگو کارمین از محلول آبی با افزایش pH کاهش می‌یابد. به منظور تخمین اثر دما بر جذب ایندیگو کارمین، پارامترهای ترمودینامیکی ΔG0, ΔH0 و ΔS0 محاسبه شدند. به دست آمدن مقدار منفی برای ΔG0 نشان دهنده طبیعت خود به خود پدیده جذب می‌باشد. مقدار ΔH0 برابر با 039/10 کیلوژول بر مول نشان دهنده ماهیت گرماگیر واکنش جذب سطحی بوده و مقدار مثبت برای ΔS0 نشان دهنده تمایل خوب رنگ ایندیگو کارمین به جاذب می‌باشد.
Description: پایان‌نامه کارشاسی ارشد د رشته شیمی دریا-
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160744
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Marine Chemistry شیمی دریا

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1590.pdf3.3 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.