جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160743
Title: مدل‌سازی و تحلیل عددی وسیله نقلیه دوزیست آبی – خاکی
Authors: محمد رضا فدوی
Keywords: دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه سازی عددی، شناور دوزیست، هیدروفویل، تحرک دوگانه.
Issue Date: 1396
Abstract: شناورهای دو زیست آبی– خاکی با کاربردهای متفاوت بر خلاف شناورهای معمول دریایی می‌توانند بدون نیاز به تجهیزات بندری، در هر نقطه از ساحل، وارد دریا شده یا از آن خارج شوند. در این پژوهش، ابتدا طراحی اولیه یک شناور دوزیست آبی- خاکی انجام شده و سپس به تحلیل عددی مشخصات هیدرودینامیکی این شناور در آب آرام پرداخته شده است. برای این منظور از معادلات ناویر- استوکس به روش میان‌یابی رینولدز همراه با مدل اغتشاشی کا- اپسیلون برای شبیه سازی جریان حول بدنه شناور استفاده شد. سطح آزاد جریان نیز با به‌کارگیری مدل دو فازی(فاز آب و هوا) حجم سیال مدلسازی گردید. فرم بدنه مدلسازی شده از نوع پروازی بوده و نتایج حاصل از تحلیل عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شدند. در گام بعدی، سه بدنه با زاویه خیز کف متفاوت طراحی و شبیه‌سازی شدند. نتایج حاصل از تحلیل این سه بدنه با هم مقایسه شده و بدنه‌ای که بهترین ویژگی‌های هیدرودینامیکی را نشان داد انتخاب گردید. یکی دیگر از کارهای انجام شده در این مطالعه، استفاده از هیدروفویل در طراحی شناور بود به همین منظور هیدروفویل نوع مغروق با چینش اسپلیت کانونشنال، بر روی بدنه انتخاب شده نصب گردید و توسط نرم افزار شبیه‌سازی شد. مقادیر حاصل از شبیه سازی شناور دارای هیدروفویل با شناور انتخاب شده بدون هیدروفویل مقایسه گردید. نتایج حاصل از مقایسه، کاهش مقاومت، افزایش نیروی لیفت و کاهش سطح خیس شناور دارای هیدروفویل را نشان داد. جهت اعتبارسنجی، در همه شناورهای دوزیست طراحی شده، مقایسه‌ای بین نتایج عددی به‌دست آمده از این روش و نتایج به دست آمده از روابط نیمه تجربی ارائه شده توسط ساویتسکی انجام شد. این مقایسه انطباق نسبتاً خوبی را بین نتایج این دو روش نشان داد. یکی دیگر از اهداف این پژوهش، طراحی شناور دوزیست آبی- خاکی با سیستم تحرک دوگانه است که فقط از یک موتور، جهت تامین نیروی محرکه در دو حالت حرکت در آب و در خشکی استفاده می‌نماید و با کاهش تعداد موتورهای شناور به یک موتور، می‌توان سرعت شناور را نیز در آب و خشکی افزایش داد. بطور کلی با توجه به این‌که نتایج مطالعات منتشر شده در خصوص این‌گونه شناورها بسیار اندک است میتوان از نتایج این پژوهش در راستای ساخت و تحلیل چنین شناورهایی استفاده نمود. نتایج حاصل از این پایان‌نامه نشان می‌دهد که کاهش زاویه کف شناور باعث کاهش سطح خیس و در نتیجه کاهش مقاومت شناور می‌گردد، همچنین مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی دو مدل شناور دوزیست دارای هیدروفویل و بدون هیدروفویل نشان می‌دهد که استفاده از هیدروفویل باعث کاهش سطح خیس و کاهش مقاومت شناور در سرعت‌های بالا می‌گردد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری کشتی -هیدرومکانیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160743
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Naval Engineering مهندسی کشتی‌سازی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1558.pdf3.24 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.