جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160741
Title: بررسی تجربی انتقال حرارت جابه‌جایی دوغاب MEPCM درون لوله‌ای همراه با صفحه‌های پروانه‌ای
Authors: مصطفی مشتاق
Keywords: دوغاب مواد تغییر فاز، پره‌های پروانه‌ای شکل، ضریب انتقال حرارت، شبیه‌سازی، نرم‌افزار ANSYS FLUENT
Issue Date: 1396
Abstract: در این مطالعه به بررسی اثر اضافه نمودن مواد تغییر فاز به سیال پایه آب خالص و تولید دوغاب مواد تغییر فاز، پرداخته شد. بدین منظور یک دستگاه آزمایشگاهی آماده شد و مورد استفاده قرار گرفت. بخش اصلی این دستگاه لوله‌ی مورد مطالعه بود که دوغاب مواد تغییر فاز پس از پمپ شدن از مخزن ذخیره و تنظیم دمای آن در مبدل حرارتی موجود، از دورن آن عبور داده می شود. این لوله با سطح مقطع دایره‌ای می باشد که تحت شار حرارتی ثابتی قرار داد و شامل 6 حس‌گر دما برای اندازه گیری دمای دیواره در 6 نقطه مختلف و همچنین 2 عدد حس‌گر دما جهت اندازه گیری دمای سیال ورودی و خروجی به این لوله می‌باشد. علاوه بر اثر افزودن مواد تغییر فاز به سیال، اثر قرار گیری پره های پروانه ای شکل درون لوله نیز در این کار مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج به دست آمده از هر دو حالت با یکدیگر مقایسه شدند. همچنین در بخش دیگر این مطالعه به مدل‌سازی بخش لوله مورد مطالعه در نرم افزار Ansys Fluent پرداخته شد. نتایج این کار نشان داد که افزودن مواد تغییر فاز به سیال پایه می‌تواند میزان انتقال حرارت را به‌طور متوسط تا 41 درصد بهبود بخشد. همچنین زمانی که پره‌های پروانه‌‌ای در مسیر جریان‌های آرام قرار گرفتند، مشاهده شد که میزان انتقال حرارت تا 250 درصد برای آب خالص و تا 180 درصد برای دوغاب 10 درصد مواد تغییر فاز افزایش پیدا کرد. دلیل این امر ایجاد اغتشاش در جریان و از بین رفتن لایه‌ی مرزی گرمایی می‌باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی - طراحی فرآیندها
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160741
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1627.pdf5.94 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.