جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160739
Title: سنجش عوامل مؤثر بر رفتار خرید اینترنتی
Authors: مهناز میرزائی محمدآبادی
Keywords: رفتار خرید اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، مدل‌سازی معادلات ساختاری
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: امروزه با توجه به رقابتی‌تر شدن بازارها، توجه به رفتار مصرف‌کننده و عوامل مؤثر بر آن از اهم وظایف شرکت‌ها و بازاریابان محسوب می‌شود، از طرفی حضور پررنگ فن‌آوری اینترنت در کسب‌و‌کار و گرایش به سمت استفاده از این فن‌آوری از سوی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان در سطح جهان و ازجمله کشور ما، موجب پیچیده شدن رفتار خرید مصرف‌کننده شده است، برای موفقیت شرکت‌ها در این فضا باید تدابیری اندیشیده شود، که عوامل اثرگذار بیشتر موردتوجه کسب‌وکارها قرار گیرند تا بتواند موجبات تمایل بیشتر مصرف‌کنندگان در کشورمان به خرید اینترنتی را فراهم آورده و موفقیت روز‌افزون کسب‌و-کارها در کشورمان را، در پی داشته باشد. هدف: هدف از انجام این پژوهش سنجش عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف‌کننده در اینترنت می‌باشد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کاربران اینترنت در شهر بوشهر، که حداقل یک‌بار خرید اینترنتی انجام داده باشند، می‌باشد. شیوه نمونه‌گیری به‌صورت غیر تصادفی، جامعه در دسترس می‌باشد. تعداد 384 پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده‌های پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار Spss و Smart PLS تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‏ها: با توجه به یافته‌های پژوهش مشخص شد که مولفه‌های بازاریابی اینترنتی، اعتماد، ویژگی محصول، پیشنهادات ترفیعی و قیمت تأثیر مثبت و معنادار بر رفتار خرید اینترنتی دارند و مؤلفه سهولت، تأثیر ناچیزی بر رفتار خرید اینترنتی دارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی -بازاریابی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160739
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1524.pdf3.09 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.