جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160738
Title: تأثیر کاربرد محلول¬پاشی نانو¬سیلیس بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب
Authors: فاطمه شاکری علیایی
Keywords: انار، محلول‌پاشی برگی، نانو‌سیلیس
Issue Date: 1396
Abstract: انار با نام علمی Punica granatum Lبه خانواده punicaceaeتعلق دارد كه رقم‌هاي زيادي از آن در ايران كشت و كار مي‌شود. سیلیس یکی از عناصر غذایی مفید برای اکثر گیاهان محسوب می‌شود که در مقیاس اتمی یا مولکولی اثر بخشی آن افزایش می‌یابد. اين پژوهش به منظور بررسي تاثیر پنج غلظت نانوسیلیس (شاهد،2 ،5/1 ،1 ،5/0 میلی‌مولار) بر برخي از خصوصيات مورفوفیزیولوژیک ، آناتومیک و بیوشیمیایی در طی مراحل مختلف تکوین انار، در قالـب طـرح بلوک کامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. صفات مورد بررسی شامل وزن میوه، وزن آریل، ضخامت پوست، سفتی میوه، درصد رطوبت پوست، درصد پوست، تعداد گل، درصد تشگیل میوه، بررسی ترکیبات فنولی و ویتامینc با استفاده از دستگاه‌های HPLC و اسپکتوفتومتری و سنجش عناصر (کلسیم، سدیم، پتاسیم، آهن) به روش تیتراسیون و فلیم فتومتری انجام گرفت. همچنین بررسی تغییرات پوست میوه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره انجام گرفت. در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد، ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻي نانوسیلیس ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺖ. نتایج نشان دهنده‌ی تاثیر مثبت نانوسیلیس بر وزن میوه ،وزن تر و خشک پوست، رطوبت پوست و سفتی میوه در غلظت پایین نانوسیلیس بود. سیلیس در محدوده غلظت مشخصی بر تعداد گل و تولید میوه، عناصر، ترکیبات فنولی و ویتامینc موثر بود. تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی نشان داد که سیلیس موجب کاهش تعداد و عمق ترک‌ها و افزایش میزان موم روی کوتیکول پوست میوه انار می‌شود. همچنین تصاویر برش عرضی پوست، حاکی از تاثیر نانوسیلیس بر انسجام یافتگی پوست میوه انار بود. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نتایج این آزمایش، ﻏﻠﻈﺖ5/0 ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر نانوﺳﯿﻠﯿس ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ میوه انار ﺑﻮده و باعث افزایش تولید و کیفیت محصول شده است. در مجموع ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﻠﯿس ﺑﺮ ﺻﻔﺎت مورفوفیزیولوژیک، آناتومیک و بیوشیمیایی در طی مراحل مختلف تکوین انار دارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی -فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160738
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1761.pdf1.79 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.