جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160737
Title: اندازه‌گیری کارایی انرژی بخش صنعت: مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان‌های ایران
Authors: فهیمه توانگر
Keywords: مصرف انرژی، کارایی انرژی کل عوامل، تحلیل پوششی داده‌ها، تابع مرزی تصادفی، ایران
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: افزایش فعالیت¬های صنعت (به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش¬های اقتصاد)، مصرف انرژی را که از مهم‌ترین عوامل تولید است در این بخش افزایش می¬دهد. با توجه به اهمیت روز¬افزون منابع انرژی و مسائل زیست‌محیطی ناشی از سوخت¬های فسیلی، استفاده بهینه از این منابع ضرورت می¬یابد. هدف: هدف این پژوهش اندازه¬گیری کارایی انرژی کل عوامل کارگاه¬های صنعتی ده نفر کارکن و بیش¬تر استان¬های کشور طی سال¬های 1375 تا 1393 می¬باشد. روش‏شناسی: شاخص¬های کارایی انرژی مرسوم، انرژی را به‌عنوان تنها نهاده، برای تولید ستانده در نظر می¬گیرند. اما شاخص کارایی انرژی کل عوامل، اثرات جانشینی بین انرژی و سایر عوامل تولید را شامل می¬شود. در این مطالعه، کارایی کل عوامل انرژی کارگاه¬های صنعتی ده نفر کارکن و بیش¬تر استان¬های ایران طی دوره زمانی 93-1375، با به‌کارگیری روش تحلیل پوششی داده¬ها و تابع مرزی تصادفی اندازه¬گیری می¬شود. یافته‏ها: در روش تحلیل پوششی داده¬ها با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، فقط کارگاه¬های صنعتی استان تهران در تمام سال¬های مورد مطالعه دارای کارایی انرژی واحد هستند. در روش تابع مرزی تصادفی نیز بیشترین رقم کارایی انرژی 84 درصد و مربوط به استان تهران است. نتیجه‏گیری: متناسب با یافته¬های پژوهش، میزان کارایی انرژی کل عوامل کارگاه¬های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در استان¬های مختلف کشور با مدل¬های استفاده شده، در سطح پایینی قرار دارد به عبارتی این کارگاه¬های صنعتی در مصرف انرژی به صورت بهینه عمل نمی¬کنند. همچنین مقادیر کارایی انرژی بدست آمده با روش¬ تحلیل پوششی داده¬ها و تابع مرزی تصادفی با هم تفاوت دارند.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد گرایش انرژی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160737
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Economy اقتصاد

Files in This Item:
File SizeFormat 
پایان نامه4-7-97.pdf4.3 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.