جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160698
Title: اثر بخشی‌آموزش شناختی رفتاری‌بر کمال گرایی و نشانه های‌اضطراب‌اجتماعات‌نخبگانی‌دانش آموزی‌شهر‌بوشهر
Keywords: کمال‌گرایی، اضطراب، اجتماع نخبگانی دانش‌آموزی، آموزش شناختی رفتاری
Issue Date:  99
Abstract: زمینه: اجتماع نخبگانی دانش‌آموزی یکی از سرمایه¬های اساسی جوامع هستند که در صورت استفاده صحیح از توانمندی¬های آنان می¬توانند نقش مهمی در پیشرفت هر کشور داشته باشند، از طرفی بنظر می¬رسد اضطراب و کمال‌گرایی همواره در آنها وجود دارد که توجه روانشناسان و محققان را به خود جلب کرده است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر کمال‌گرایی و نشانه¬های اضطراب بر اجتماع نخبگانی دانش‌آموزی شهر بوشهر بوده است. روش‏شناسی: جامعه¬¬ پژوهش شامل کلیّه دانش‌آموزان استعداد برتر شهرستان بوشهر بودند که زیر نظر بنیاد نخبگان و طرح ملی شهاب قرار دارند. روش نمونه¬گیری این پژوهش خوشه¬ای تصادفی است. در گروه آزمایش 26 نفر از دانش‌آموزان دارای اضطراب و کمال‌گرایی به شیوه نمونه¬گیری خوشه¬ای در دو گروه آزمایش (N=13) و کنترل (N=13) به تصادف گمارده شدند. در این پژوهش کلیه شرکت کنندگانی قبل و بعد از آموزش درمان شناختی رفتاری پرسشنامه¬های کمال‌گرایی و اضطراب را تکمیل کردند. آموزش شناختی رفتاری در شش هفته، هر هفته یک جلسه 90 دقیقه¬ای برگذار شد و داده¬های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس مختلط (تحلیل واریانس همراه با اندازه¬گیری مکرر) تحلیل شدند. یافته‏ها: تحلیل داده¬ها بیانگر تغییر نمرات آزمودنی¬ها در تحقیق از پیش¬آزمون به پس¬آزمون می¬باشد. به¬نحوی که آموزش شناختی رفتاری باعث بهبود کمال‌گرایی و اضطراب دانش‌آموزان شد. همچنین اثربخشی این آموزش در مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است 1)00/0 p =). نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش بیانگر این است که آموزش شناختی رفتاری موجب کاهش کمال‌گرایی و اضطراب می¬شود. این موضوع ضرورت توجه برنامه¬ریزان و روانشناسان را به موضوع اضطراب و کمال‌گرایی اجتماع نخبگانی دانش‌آموزی را نشان داده است که از نتایج حاصل از این پژوهش می¬توان در درمان افراد و دانش‌آموزان دارای استعداد برتر مبتلا به کمال‌گرایی و اضطراب استفاده کرد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160698
Other Identifiers: T1754
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1754.pdf1.76 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.