جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160697
Title: بررسی مقایسه‌ای کنترل شناختی هیجان و تعالی شخصیت در دانشجویان دارای رابطه و فاقد رابطه‌ی خارج از عرف با جنس مخالف
Authors: عایشه پابرزی
Keywords: تعالی شخصیّت، کنترل شناختی هیجان، رابطه‌ی خارج از عرف
Issue Date:  99
Abstract: زمینه: هرچندکه ارتباط با جنس مخالف، مطابق با هنجارهای جامعه و در قالب ازدواج، از جمله نیازهای طبیعی هر زن و مردی می¬باشد، ولی ارتباط خارج از عرف با جنس مخالف زمینه¬ساز بسیاری از مشکلات برای فرد و جامعه می¬باشد. پایبندی به هنجارهای اجتماعی، یکی از عوامل پیشگیری¬کننده از چنین روابطی می¬باشد. عواملی همچون باورهای مذهبی و معنوی، ویژگی¬هایی مثبت و منفی شخصیتی، و همچنین ثبات یا ناپایداری عاطفی نیز می توانند نقش موثری در پیشگیری یا گرایش به رابطه خارج از عرف با جنس مخالف داشته باشند. هدف: باتوجه به نقش موثر بعضی از ویژگی¬های شخصیتی و معنویت در پیشگیری از ارتباط خارج ازعرف با جنس مخالف، مطالعه¬حاضر با هدف بررسی مقایسه¬ای کنترل شناختی هیجان و تعالی شخصیت در دانشجویان دارای رابطه و بدون رابطه¬ی خارج از عرف با جنس مخالف، صورت گرفت. روش¬شناسی: مطالعه¬ی حاضر در قالب یک طرح همبستگی در دانشگاه هرمزگان انجام گردید. جامعه¬ی آماری پژوهش شامل کلیه¬ی دانشجویانی که در سال تحصیلی97-96¬که در دانشگاه هرمزگان مشغول به تحصیل بودند، می باشد. اعضای نمونه شامل306 نفردانشجو (152پسر و 154دختر) می¬باشد¬که با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای انتخاب شدند. مقیاس¬های استفاده شده در این تحقیق شامل پرسشنامه¬ی تعالی شخصیت پاکیزه، مقیاس تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، و پرسشنامه¬ی¬گرایش¬به ارتباط با جنس مخالف بود که در اختیار دانشجویان قرار داده شد. داده¬ها با استفاده از تحلیل¬های آمار¬استنباطی مانند: تحلیل واریانس، رگرسیون، آزمون¬ تی¬دونمونه مستقل و تحلیل¬های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬ها: نتایج نشان دهنده¬ی ارتباط معکوس بین ابعاد تعالی شخصیت (نظم و انضباط فردی، باورهای مذهبی، باورهای معنوی، رفتارهای¬مذهبی، رفتارهای¬معنوی، بلوغ¬هیجانی و درک¬اجتماعی، اخلاق¬فردی، اخلاق¬اجتماعی، تجربه¬های¬روحانی) و¬گرایش¬به ارتباط با جنس مخالف بود. همچنین بین استفاده از راهبردهای¬ناسازگار تنظیم هیجان (سرزنش¬خود، سرزنش¬دیگران، نشخوارفکری، فاجعه¬پنداری) و گرایش¬به ارتباط با جنس مخالف ارتباط وجود داشت. علاوه بر این بین ابعاد تعالی شخصیت و اشکال ارتباط با جنس مخالف رابطه نشان داده¬شد. و در آخر بین استفاده از راهبردهای سازگار تنظیم هیجان (پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، تمرکز بر برنامه¬ریزی، و توسعه¬ی¬دیدگاه) در اشکال ارتباط با جنس مخالف نیز تفاوت وجود داشت. نتیجه¬گیری: با توجه به نقش پیشگیرانه ابعاد تعالی شخصیت و راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجانی در مقابل گرایش¬به رابطه خارج از عرف با جنس مخالف، و با عنایت به پیامدهای فردی و اجتماعی چنین روابطی، اجرای برنامه های تربیتی در جهت ارتقاء تعالی شخصیت نوجوانان و آموزش استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان، می¬تواند نقش موثری در کاهش اینگونه آسیب¬های اجتماعی داشته باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160697
Other Identifiers: T1753
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1753.pdf2.16 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.