جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160695
Title: بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر ارزش برند کارفرما درون سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی، تعهد و اعتماد سازمانی
Authors: الهام قیصری
Keywords: آمیخته بازاریابی داخلی، برند کارفرما درون سازمانی، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی، رضایت شغلی
Issue Date:  99
Abstract: چکیده بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر ارزش برند کارفرمای درون سازمانی با نقش میانجی‌گری رضایت شغلی، تعهد و اعتماد سازمانی(مورد مطالعه: بانک صادرات شهر بوشهر) به وسیله‏ی الهام قیصری زمینه: برند سازی درون سازمانی راهبرد نوینی است برای اطمینان از اینکه کارمندان مطابق تعهدهای برند عمل می¬کنند. کارمندان توانایی تاثیرگذاری بر ادراکات و تصمیمات خرید مشتریان را دارا هستند، و عاملی برای شناساندن سازمان به عنوان محیطی مناسب برای اشتغال به افراد واجد شرایط و با استعداد درون محیط می¬باشد و برند کارفرمای قوی ابزاری مهم برای این امر تلقی می¬گردد و در نتیجه نقش کلیدی را در موفقیت سازمان ایفا می¬کند. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر ارزش برند کارفرمای درون سازمانی با در نظر گرفتن نقش سه متغییر میانجی رضایت شغلی، تعهد و اعتماد سازمانی می¬باشد. روش‏شناسی: جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارکنان شعب بانک صادرات و بخش ستادی این بانک بوده و تعداد 216 پرسشنامه توزیع که در نهایت 145 پرسشنامه تحلیل گردید. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه 968 درصد بود و برای روایی سازه نیز از شاخص AVE، مقدار ویژه و واریانس تبیین شده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه از نرم افزار SPSS23 و SMART PLS 2 استفاده شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت گردآوری داده¬ها، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. یافته‏ها و نتیجه‏گیری: تاثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی، تعهد و اعتماد سازمانی و نیز تاثیر این سه متغیر بر ارزش برند کارفرمای درون سازمانی مورد تایید قرار گرفتند و در فرضیه¬های فرعی بعد پرداختی، ترفیع و ارتباطات از آمیخته بازاریابی بر رضایت شغلی، اعتماد و تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنا داری دارد ولی مکان و محیط کاری ارتباط منفی با رضایت شغلی و ارتباط مثبت با تعهد و اعتماد سازمانی دارد و همچنین ارتباط محصولات شغلی با هر سه متغییر میانجی این مدل رد شد.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازارگانی گرایش بازاریابی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160695
Other Identifiers: T1745
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1745.pdf3.29 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.