جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160694
Title: سنتز𝛽-آسیلوکسی تیواترها ازطریق واکنش تیواسیدها، اپوکسیدها و آلکن های دارای کمبود الکترونی و سنتز انتخابی دی سولفید های متقارن یا 𝛽-هیدروکسی تیواترها توسط S-آلکیل تیوسولفات و اپوکسیدها
Keywords: تیواتر، سولفید، دی سولفید، بتا هیدروکسی سولفید، آلکیل هالید، اپوکسید، تیو اسید، جاذب های مایکلی
Issue Date: 1396
Abstract: در بخش اول این پایان نامه، یک واکنش تک ظرف دو مرحله ای برای تهیه محصولات تیامایکلی مربوط به β-آسیلوکسی تیول ها از واکنش میان تیواسیدها، اپوکسیدها و آلکنهای با کمبود الکترون به کمک سیمان پرتلند گزارش شده است. در این روش، با واکنش تیواسیدها با اپوکسیدها بر روی سیمان، تیول مذکور در محیط واکنش تولید می شود که متعاقبا به کمک سیمان بر روی آلکن اضافه می شود تا محصولβ-آسیلوکسی تیواتر تشکیل شود. سپس با جایگزین کردن آلکن ها با بنزیل هالیدها، این روش با موفقیت برای تهیه تیواترهای بنزیلی نیز به کار گرفته شد. در بخش دوم این پایان نامه، واکنش سدیم S-آلکیل تیوسولفاتها (نمک های بونته) با اپوکسیدها مطالعه کردیم. مشاهده کردیم که وقتی نمک مذکور با مقدار کاتالیزوری از یک اپوکسید مواجه می شود محصول اصلی یک دی سولفید متقارن است در حالیکه وقتی آن با یک اکی والان از اپوکسید مواجه می شود محصول اصلی یک β-هیدروکسی تیواتر خواهد بود. بر این اساس، دو روش جدید تک ظرف دو مرحله ای برای سنتز انتخابی دی سولفیدها یا β-هیدروکسی تیواترها با استفاده از آلکیل هالیدها، Na2S2O3 ،و اپوکسیدها توسعه دادیم. در یک متد، ابتدا یک آلکیل هالید در اتانول 70% با سدیم تیوسولفات واکنش داده شد تا به نمک بونته تبدیل شود. سپس با افزودن مقدار کاتالیزوری از اپوکسید آلیل گلیسیدیل اتر به دی سولفید تبدیل می¬شود. در روش دیگر، در ابتدا نمکهای بونته با واکنش آلکیل هالیدها با Na2S2O3 در آب تهیه کردیم و سپس با افزودن یک اکی والان از یک اپوکسید به β-هیدروکسی تیواترها تبدیل ¬شدند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش آلی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160694
Other Identifiers: T1751
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1751.pdf4.51 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.