جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160693
Title: ارتباطات برند و ارزش ویژه مشتری: نقش میانجی‌گری دانش برند و تبلیغات دهان به دهان
Authors: کیانوش مرادی
Keywords: ارتباطات برند، دانش برند، تبلیغات دهان به دهان، ارزش ویژه مشتری
Issue Date: 1396
Abstract: زمینه: موفقیت یک فروشگاه اینترنتی در گرو کسب سود و افزایش ارزش ویژه مشتریان خود می‌باشد. مدیران فروشگاه‌های اینترنتی اقدامات گوناگونی را به منظور دستیابی به هدف انجام می‌دهند. یکی از مهمترین اقدامات پیش روی مدیران فروشگاه‌های اینترنتی در این زمینه، استفاده از ارتباطات برند می-باشد. هدف: هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ارتباطات برند بر ارزش ویژه مشتری می‌باشد. همچنین، در این پژوهش نقش دانش برند و تبلیغات دهان به دهان به عنوان دو متغیر میانجی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی، از دیدگاه جمع‌آوری داده-ها، توصیفی و از نوع پیمایشی و از منظر ماهیت، از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، خریدکنندگان و بازدیدکنندگان از فروشگاه‌های اینترنتی می‌باشند. شیوه نمونه‌گیری، نمونه‌گیری در دسترس و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه می‌باشد. تعداد 384 پرسشنامه بصورت حضوری و آنلاین توزیع شد و تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای AMOS و SPSS صورت گرفت. یافته‏ها و نتیجه‏‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که ارتباطات برند بر ارزش ویژه مشتری (شامل ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباط و ارزش ویژه مطلوبیت) تاثیری مستقیم دارد. همچنین، ارتباطات برند بر تبلیغات دهان به دهان تاثیر مستقیمی دارد و دانش برند و تبلیغات دهان به دهان نیز بر ارزش ویژه مشتری تاثیر گذار هستند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که تاثیر غیرمستقیم ارتباطات برند بر ارزش ویژه مشتری به واسطه دانش برند و تبلیغات دهان به دهان و تاثیر ارتباطات برند بر دانش برند مورد تایید قرار نمی‌گیرد. بنابراین، توجه به ارتباطات برند اثربخش می‌تواند به افزایش ارزش ویژه مشتری برای فروشگاه‌های اینترنتی منجر شود. با توجه به اینکه این مطالعه نخستین پژوهش در داخل کشور است که رابطه بین ارتباطات برند و ارزش ویژه مشتری را مورد سنجش قرار می‌دهد، نتایج آن از جنبه آکادمیک اهمیت زیادی دارد و می‌تواند در توسعه دانش موجود مشارکت نماید. همچنین، نتایج این پژوهش می‌تواند برای مدیران فروشگاه‌های اینترنتی در جهت توسعه ارزش‌آفرینی از طریق مشتریان خود، رهنمودهایی را ارائه نماید.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160693
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1628.pdf2.88 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.