جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160691
Title: تحلیل پاسخ میکرو تیر‌های منحنی شکل تحت بار متحرک با در نظر گرفتن اثرات مقیاس پارامترهای کوچک
Authors: میترا رزمی
Keywords: میکرو تیر منحنی شکل؛ تئوری گرادیان کرنش اصلاح شده؛ تئوری تنش مزدوج اصلاح شده؛ رفتار دینامیکی؛ بار متحرک؛ روش اجزای محدود
Issue Date: 1395
Abstract: در این پایان‌نامه، رفتار دینامیکی میکرو تیر‌های منحنی تحت نیروی متمرکز متحرک بر اساس تئوری اصلاح شده گرادیان کرنش و تئوری اصلاح شده تنش مزدوج در ترکیب با تئوری مرتبه اول برشی تیر‌ها، بررسی شده است. در راستای استفاده از یک روش سیستماتیک و کار آمد برای گسسته سازی معادلات حرکت که توانائی اعمال شرایط مرزی مختلف و بارگذاری دینامیکی در آن وجود داشته باشد، در بعد مکان روش اجزای محدود بکار گرفته شده است. برای این منظور، المان‌های دو گرهی که هر گره دارای شش درجه آزادی می‌باشد، استفاده شده است. معادلات حرکت یک المان دلخواه میکرو تیر، با استفاده از اصل همیلتون و در سیستم مختصات قطبی بدست آورده شده اند. پس از انجام عمل سر هم بندی ماتریس‌های سفتی و جرم المان‌ها و اعمال شرایط مرزی هندسی، سیستم معادلات حرکت حاصل در دامنه زمان با استفاده از روش نیومارک گسسته سازی شده و تبدیل به یک سیستم معادلات حرکت جبری گردیده است. برای جلوگیری از پدیده قفل‌شدگی برشی، از انتگرال‌گیری عددی کاهش یافته گوس برای محاسبه درایه‌های ماتریس سفتی ناشی از کرنش برشی عرضی استفاده شده است. جهت اثبات صحت فرمولاسیون و دقت روش بکار گرفته شده، پس از بررسی همگرایی روش حل، نتایج با نتایج موجود در منابع علمی در دسترس و همچنین نتایج حاصل از حل تحلیلی، مقایسه‌ و صحت آنها نشان داده شده است. سپس اثرات نسبت ضخامت به پارامتر مقیاس طول مواد، طول به ضخامت سازه، سرعت نیروی متحرک، زاویه دهانه میکرو تیر و شرایط مرزی بر خصوصیات و رفتار دینامیکی میکرو تیر منحنی تحت اثر نیروی متحرک مورد مطالعه قرار گرفته است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160691
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Mechanical Engineering مهندسی مکانیک

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1579.pdf3.88 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.