جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160689
Title: استخراج وبهینه سازی کاراگینان از دو گونه جلبک قرمز خلیج فارس Laurencia obtusa و snyderiae Laurencia
Authors: طیبه انتظاری
Keywords: Design Expert، بارکدینگ، COI، rbcl، فرکانس سوئیپ، Laurencia، خلیج فارس
Issue Date: 1396
Abstract: جلبک های قرمز کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف مثل صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی، داروسازی، استخراج متابولیت ها و غیره دارند. یکی از متابولیت‌های مهم جلبک‌های قرمز کاراگینان می باشد که طیف وسیعی از کاربردها را دارد. کاراگینان در دسته‌ای از جلبک‌های قرمز به نام کاراگینوفیت‌ها (Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae و (Furcellariaceaeبه وفور یافت می شود. اما تاکنون حضور این ماده در گونه های laurencia بررسی نشده است. در این پژوهش 3 گونه جلبک قرمز از جنس Laurencia بومی خلیج فارس به منظور استخراج کاراگینان مورد بررسی قرار گرفت. گونه Laurencia snyderiae و گونه Laurencia papillosa براساس خصوصیات مورفولوژیک و گونه Laurencia obtusa با استفاده از از روش مولکولی بارکدینگ با دو ژن COI و Rbcl شناسایی شدند. غربالگری اولیه برای تولید کاراگینان ناخالص با استفاده از این 3 گونه انجام شد. براساس آنالیزهای رئومتری محلول کاراگینان ناخالص حاصل به عنوان سیال غیرنیوتنی شبه پلاستیک معرفی شد. از بین این جلبک‌ها دو گونه‌ی obtusa . L و L. snyderiae برای ادامه روند کار انتخاب شد. طراحی آزمایش توسط نرم‌افزار design expert برای تولید و بهینه سازی استخراج کاراگینان ناخالص انجام شد. نرم افزار 18 تیمار براساس دما، زمان پخت و غلظت KOH را ارائه داد. محصول تیمارها برای آنالیزهای رئومتری (فرکانس سوئیپ و اندازه‌گیری ویسکوزیته) آماده شدند. بهینه‌سازی توسط نرم‌افزار با توجه به ماکزیمم ویسکوزیته انجام شد. تیمار بهینه برای obtusa. L دمای 75 سانتی‌گراد، زمان 99 دقیقه و غلظت KOH 7 وزنی-حجمی و برای L. snyderiae دمای 65 درجه سانتی‌گراد، زمان 35 دقیقه و غلظت KOH7% وزنی-حجمی معرفی شد. همچنین 4 روش استخراج کاراگینان خالص نیز انجام و طیف FTIR و NMR آنها مقایسه شد. بررسی این دو آنالیز کاراگینان خالص obtusa. L را از نوع یوتا و L. snyderiae را از نوع لامبدا نشان داد. بازدهی کاراگینان خالص برای هر دو گونه مقایسه شد. بالاترین بازدهی مربوط به روش دیالیز و برای گونه obtusa. L 19% و برای L. snyderiae 37% بود.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری دریا
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160689
Other Identifiers: T1750
T1750
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Marine Biotechnology زیست‌فناوری دریا

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1750.pdf3.64 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.