جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160688
Title: شبیه‌سازی دینامیک اتلافی ذره‌ای جیوه
Authors: آمنه گنجی راد
Keywords: جیوه، شبیه سازی دینامیک اتلافی چند ذره ای، برهمکنش بین مولکولی
Issue Date: 1396
Abstract: در این کار شبیه سازی دینامیک اتلافی چند ذره ای برای جیوه مایع وگاز انجام شده است. ما نشان داده ایم که برهمکنش های چندتایی در پتانسیل دینامیک اتلافی، قادر به توصیف دقیق برهمکنش های بین مولکولی در جیوه است. پارامترهای پتانسیل دینامیک اتلافی چند ذره ای جیوه در برابر داده های تجربی دما-حجم-فشار تنظیم شده اند. با استفاده از این پتانسیل چند ذره ای، شبیه سازی برای محاسبه منحنی همزیستی مایع-بخار، فشار بخار، توابع توزیع شعاعی و ضریب نفوذ جیوه مایع وگاز انجام شده است. نتایج بدست آمده با داده های تجربی و همچنین با نتایج شبیه سازی پیشین مقایسه شده اند. در همه ی موارد توافق میان نتایج ما و داده های تجربی و همچنین شبیه سازی های قبلی کاملا رضایت بخش است
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی-فیزیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160688
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1634.pdf1.49 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.