جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160687
Title: تولید حلال یوتکتیک با پایه اسید و مطالعه استفاده از آن به عنوان ماده تغییرفاز در سیستم‌های ذخیره انرژی
Authors: فاطمه استوار
Keywords: نمک آمونیوم؛ کربوکسیلیک اسید؛ مواد تغییر فاز؛ حلال‌های فرا زود گداز ؛ گرمای نهان؛ دمای ذوب
Issue Date: 1396
Abstract: استفاده از حلال‌های فرا زود گداز به دلیل ویژگی‌های با ارزش، آماده سازی آسان و مناسب جهت کاربردهای گوناگون مورد توجه هستند. هزینه‌های پایین مربوط به استفاده از حلال‌های فرا زود گداز موجب می‌شود استفاده از این حلال‌ها برای برخی مصارف صنعتی گزینه مناسبی باشد. کار حاضر نوعی از حلال‌های فرا زود گداز را معرفی می‌کند که بر پایه یک نمک چهار عامله به نام کولین کلراید و دو اسید از خانواده کربوکسیلیک اسیدها به نام‌های فنیل استیک اسید و اگزالیک اسید ساخته شده‌اند. تغییرات دمایی و رفتار فازی این حلال‌ها طی زمان‌های مختلف بوسیله آنالیز T-history اندازه‌گیری شد. علاوه بر این، رفتار حرارتی نمونه‌ها با استفاده از آنالیز DSC مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به رفتار فازی، تغییرات دمایی و گرمای نهان برخی نمونه‌ها، این نتیجه حاصل شد که توانایی آنها برای تبدیل به مواد تغییر فاز مورد آزمایش قرار گیرد. جهت استفاده از حلال‌های فرا زود گداز به عنوان مواد تغییر فاز، باید پدیده فوق سرمایش و جدایش فاز در حلال‌های فرا زود گداز بررسی می‌شد. با توجه به تغییرات دمایی و مشاهده رفتار ترکیبات بعد از 45 چرخه متوالی سرمایش/گرمایش، این نتیجه حاصل شد که، نمونه‌ها پدیده فوق سرمایش قابل توجهی را تجربه نکردند با این وجود برخی نمونه‌ها در طی چرخه سرمایش/گرمایش، جدایش فازی را به همراه داشتند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی_طراحی فرآیند
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160687
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1644.pdf1.81 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.