جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160686
Title: بررسی اثر بار الکتریکی ذرات در راکتورهای بستر‌سیال پلیمریزاسیون بر مسئله لایه گذاری به کمک شبیه‌سازی با دینامیک سیالات محاسباتی
Authors: جواد بشیری دیلمی
Keywords: راکتور بسترسیال گاز-جامد، تولید بار الکتریکی، پدیده لایه گذاری، دینامیک سیالات محاسباتی، مدل چند سیاله اولر-اولری، مدل الکترواستاتیک
Issue Date: 1395
Abstract: امروزه استفاده از راکتور بسترسیال برای تولید پلی‌اتیلن به دلیل مشخصه‌های انتقال جرم و حرارتی که دارد، نسبت به دیگر فرایندهای موجود رایج‌تر است. این راکتورها بی‌نقص نیستند و در اثر تماس ذرات با یکدیگر و دیواره راکتور در بسترسیال، بار الکتریکی تولید می‌شود که تقریباً غیرقابل‌اجتناب و به‌طورکلی نامطلوب است. این امر سبب می‌شود که ذرات به دیواره راکتور بچسبند و اگر شرایط عملیاتی نزدیک به دمای ذوب پلیمر باشد، سبب ایجاد لایه روی دیواره شده و درنهایت سبب از سرویس خارج شدن راکتور می‌شود. در این پژوهش از یک مدل چند سیاله اولر-اولری به همراه مدل الکترواستاتیکی در نظر گرفته‌شده برای دستیابی به تأثیر بارهای الکترواستاتیک‌ بر دینامیک بسترسیال با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، استفاده‌شده است. در ابتدا شبیه‌سازی هیدرودینامیکی برای بسترسیال حاوی ذرات جامد با اندازه یکسان و بدون بار الکتریکی انجام گرفت که برای این مورد در سرعت 8 برابر حداقل سیالیت، نسبت انبساط بستر برابر با 62/1 به دست آمد. برای بسترسیال حاوی ذرات جامد با سه محدوده اندازه مختلف و در سرعت 5/1 برابر حداقل سیالیت، انبساط بستر برابر با 43/0 متر به دست آمد. در ادامه و به‌منظور به دست آوردن بزرگی پتانسیل الکتریکی ایجادشده به‌واسطه‌ی ذرات باردار، محفظه ایزوله‌ای در نظر گرفته شد که مقدار آن با توجه به نوع بارهای ذرات موجود، منفی و حداکثر در بزرگی 104 حاصل شد. درنهایت برای راکتور نیمه‌صنعتی حاوی ذرات دارای بار الکتریکی در سه محدوده اندازه مختلف، انبساط بستر در سرعت 5/1 برابر حداقل سیالیت، 43/0 متر و بزرگی پتانسیل الکتریکی در مرتبه‌ی 104 به دست آمد. ارتفاع لایه تشکیل‌شده روی دیواره در این حالت برابر با 32/0 متر محاسبه شد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی-پیشرفته
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160686
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1633.pdf1.97 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.