جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160684
Title: طراحی و مدل سازی نانوبیوسنسورهای مبتنی بر پلاسمون سطحی جایگزیده
Authors: الهام شجاعی‌فرد
Keywords: نانوبیوسنسور، پلاسمونیک، روش تفاضل متناهی دامنه(FDTD)
Issue Date:  99
Abstract: در این پایان‌نامه، ما به بررسی حساسیت انواع نانوبیوسنسورهای پلاسمونیکی نسبت به تغییرات خواص اپتیکی محیط اطراف پرداخته‌ایم. برای این منظور، نانوساختارهای گوناگونی را طراحی و مدل‌سازی کرد‌ه‌ایم که از توانایی برانگیخته کردن مدهای پلاسمونیکی و جفت-شدگی بین این مدها برخوردار باشند. پلاسمون سطحی، نوسانات جمعی الکترون¬های آزاد در مرز بین فلز و دی¬الکتریک هستند که توسط نور فرودی برانگیخته می¬شوند. برای مثال، بلورهای نانوپلاسمونیکی چند لایه با ساختارهای متفاوت در نظر گرفته شده¬اند و تأثیر تغییر دوره تناوب، هندسه و اندازه نانوذرات، تغییر ضخامت لایه‌های مختلف، محل مدهای پلاسمونیکی و جفت‌شدگی بین این مدها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته‌است. برای مدل‌سازی برهمکنش نور با ساختارهای مورد مطالعه و محاسبه بازتاب، عبور و پراکندگی یک موج تخت توسط ساختار، روش تفاضل متناهی دامنه زمان به¬کار گرفته شد. برای محاسبات پراکندگی نور توسط نانوذرات با شکل¬ها و جنس¬های متفاوت، شرایط مرزی جاذب اطراف فضای شبیه¬سازی در نظر گرفته شده و از تکنیک میدان کلی/ میدان پراکنده شده برای موج تخت فرودی در محدوده طول¬موجی 400-1100 نانومتر استفاده شده¬است. مدل درود لورنتس برای توصیف خواص نوری فلزات پلاسمونیکی (طلا و نقره) به¬کار گرفته شد. برای به¬دست آوردن کمیت¬های فیزیکی که در بالا ذکر شد، آشکارسازهای مناسبی در پایین، بالا و اطراف ساختار قرار داده شد و توان عبور این آشکارسازها محاسبه گردیده است. در مرحله بعد از پردازش، تبدیل فوریه گسسته برای پیدا کردن فرکانس پاسخ ساختار استفاده شده است. نشان داده می¬شود که نانوبیوسنسورهای پلاسمونیکی به تغییرات خواص نوری محیط اطراف حساس می‌باشند. علاوه‌بر این، به‌راحتی می‌توان محدوده کاربردی آن را در طیف وسیع نوری مرئی تا فرابنفش تنظیم کرد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160684
Other Identifiers: T1749
T1749
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1749.pdf4.29 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.