جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160681
Title: استنباط پیشرفته بیزی برای P(X<Y)
Authors: لیلا حسنی
Keywords: برآورد بیزی، پارامتر تنش ـ مقاومت، توزیع گاما، ماکزیمم درست نمایی تعدیل یافته، استنباط پیشرفته بیزی برای P(X<Y)
Issue Date: 1395
Abstract: در این پایان نامه، مسئله آماری ارزیابی روی ( Y > X ) P است، که در آن دو متغیر X و Y تصادفr و مستقل هستند و معمولا˟ از آن به عنوان مدل فشار و مقاومت نیز یاد مr شودکه توجه زیادی را در علوم مختلف از جمله آمار زیستr ، دارو سازی، آمار مهندسr و... را به خود جلب کرده است. شاید مسئله مورد نظر ساده به نظر آید اما گاهr با توزیع های پیچیده تری همچون گاما چهار پارامتری مواجه مr شویم. در این پایان نامه برآورد ( Y > X) P = R مبتنr است بر دو روش بیز و درست نمایی و پیشین های متناسب مربوطه مr باشد که به شخص این اجازه را مr دهد که استنباط صحیحr روی پارامتر مطلوبی از ( Y > X) P = Rحتr برای اندازه نمونه های کوچک اعمال کند. این دستاورد مزیت هایی همچون حذف استنباط روی پارامتر های نامطلوب و همچنین محاسبه انتگرال های چند گانه را دارد
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته آمار گرایش آمار ریاضی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160681
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:پایان نامه‌ها

Files in This Item:
File SizeFormat 
payanname97.pdf683.77 kBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.