جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160680
Title: مطالعه مقابله ای پیکره ای چهار جفت near-synonyms در نگارش زبان اموزان ایرانی و انگلیسی زبان A Corpus-Based Contrastive Study of the Use of Four Pairs of Near-Synonyms in the Iranian English Learners’ and Native Speakers’ Writings
Authors: مرضیه بهرامی
Keywords: near-synonyms, corpus, contrastive study, EFL learners, PerGULC, LOCNESS
Issue Date: 1396
Abstract: این تحقیق سعی بر این دارد تا با استفاده از روش مقابله ای پیکره ای، تفاوت ها و شباهت های میان هر کدام یک از این چهار جفت قید که به عنوان هم معنا استفاده می شوند: too / also, only / just, still / yet, very / extremely را در نگارش زبان اموزان ایرانی با توجه به frequency, colligation, collocation patterns آن ها بیابد، سپس نتایج به دست امده را با نگارش انگلیسی زبان ها در استفاده از چهار جفت قید ذکر شده مقایسه کند. همچنین، پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی تاثیرسطح علمی زبان اموزان ایرانی بر روی استفاده از قیدهای too / also, still / yet درپیکره پرگالکPerGULC) )بپردازد. به منظور دستیابی به این اهداف،50 زبان آموز ایرانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم می اموزند در این تحقیق شرکت کردند. تست ( (OPTرا برگزار کردیم، سپس از زبان اموزان شرکت کننده دراین تحقیق خواهش کردیم که در مورد سه موضوع مختلف مطالبی بنویسند. نگارش زبان اموزان ایرانی وانگلیسی زبان را با استفاده از نرم افزار (Stanford Tagger) به منظور تبیین بخش های مختلف جمله نشانه گذاری کردیم، علاوه بر این، از نرم افزار(AntConc) به منظور بررسی و پیدا کردن قیدها در دو پیکره لاکنس (LOCNESS) و پرگالک (PerGULC) استفاده کردیم. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که frequency, colligation, collocation patterns هر کدام یک از قید های ذکر شده درهر یک از جفت ها با قید دیگر در نگارش زبان اموزان ایرانی و انگلیسی زبان متفاوت است. علاوه بر این، بسیاری ازپرتکرارترینcolligation, collocation patterns که انگلیسی زبان ها استفاده می کنند در نگارش زبان اموزان ایرانی یافت نمی شود. همچنین، نتایج بیانگر این است که استفاده از قیدهای too / also, still / yetدر نوشتار زبان آموزان ایرانی با سطح مهارت زبانی انها ارتباط چشمگیری دارد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که پیکره ها می توانند تاثیر به سزایی در یادگیری frequency, colligation, collocation patterns هم معناها در فضاهای اموزشی داشته باشند. This corpus-based contrastive study focused on the four pairs of nearly-synonymous adverbs, too and also, only and just, still and yet, very and extremely, in the writings of Iranian English foreign language learners (EFL) to find their similarities and differences regarding the frequency, colligation, and collocation patterns; the results were compared with the English native speakers’ use of the mentioned four pairs of near-synonyms in their writings. This study also investigated the relationship between proficiency levels and the use of too and also which were significantly overused and still and yet which were significantly underused in the Iranian EFL learners’ writings. For this purpose, 50 Iranian EFL learners participated in this study. Oxford Placement Test (OPT) was administered to assess the leaners’ proficiency level. Then, the participants were asked to write essays on three different topics. Stanford Tagger was used to tag the writings of the Iranian learners of English and English native speakers for their parts of speech; besides, the frequency list, concordance lines, and collocations of four pairs of near-synonyms were made by AntConc as a concordance tool to investigate their usage patterns. The findings of this study indicated that the frequency, colligation, and collocation patterns of the above-mentioned nearly-synonymous adverbs in each pair were different from each other in the English native speakers’ writings and Iranian EFL learners’ writings. Moreover, most of the typical frequency, colligation, and collocation patterns which were found out in the English native speakers’ writings were not used by Iranian EFL learners. Also, the statistical test results indicated that there is significant relationship between the general English proficiency of the Iranian EFL learners and their use of also, still and yet. These findings suggest using corpora in the EFL classes to teach the frequency, colligation, and collocation patterns of near-synonyms.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات خارجی گرایش اموزش زبان انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160680
Other Identifiers: T1736
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
Marzieh Bahrami.pdf1.88 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.