جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160679
Title: مطالعه ی پیکره ی معنایی افعال دوکلمه ای در نگارش زبان آموزان فارسی و انگلیسی زبان A Contrastive Semantic Analysis of Phrasal Verbs in Iranian EFL learners' and Native Speakers' writings: A Corpus-Based Study
Authors: زهرا صحافی‌زاده
Keywords: Phrasal Verb, Proficiency, Learner Corpus, Contrastive Analysis, EFL Learner, LOCNESS, PerGULC
Issue Date: 1396
Abstract: افعال دو کلمه ای یکی از مهم ترین زیر مجموعه های واژگانی هستند. یادگیری این افعال به دلیل کاربرد زیاد در زبان انگلیسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این جنبه از واژگان به دلیل پیچیدگی معناشناختی و چند معنایی بودن همواره از چالش برانگیزترین مباحث آموزشی برای زبان آموزان غیرانگلیسی زبان در نظر گرفته می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقابله ای معنایی افعال مشترک و یافتن پربسامدترین معانی در دو پیکره ((LOCNESS و پرگالک ((PerGULC و بررسی تاثیر سطح علمی بر روی استفاده از زیر گروه های معنایی مختلف افعال دو کلمه ای ( ,aspectual, literal idiomatic) صورت گرفته است. بدین منظور ١٣٦زبان آموز ایرانی در این مطالعه شرکت کردند و سطح مهارت زبانی آنها توسط آزمون تعیین سطح OPT)) سنجیده شد. سپس از زبان آموزان خواسته شد که در مورد هفت موضوع " نامه ای به یکی از اعضای خانواده تان " ، سانسور " ، " تخیل در دنیای مدرن" ، " مجازات زندان" ، " فمینیسم" ، " تاثیر فناوری بر جامعه" و " مزایای یادگیری زبان انگلیسی" مطالبی بنویسند. نگارش زبان آموزان فارسی زبان و انگلیسی زبان توسط نرم افزار (Stanford Tagger) به منظور تبیین عناصر مختلف دستوری در جمله نشانه گذاری شد و استفاده از افعال دو کلمه ای در هر دو پیکره با نرم افزار (AntConc) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این مطلب بود که فراوانی متفاوتی در دو پیکره در استفاده از چهل و هفت فعل مشترک وجود دارد و از میان این افعال هفت فعل تفاوت معناداری بر اساس فراوانی دارند. بدین منظور با انتخاب این هفت فعل، به بررسی معنایی هر یک از افعال و همچنین پربسامدترین معانی در دو پیکره پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی مقابله ای معنایی، بیانگر عدم آشنایی زبان آموزان ایرانی با معانی مختلف این افعال در پیکره ی لاکنس (LOCNESS) و پرتکرارترین معانی این افعال بود. همچنین نتیجه ی حاصل از تست خی دو بیانگر عدم ارتباط معنادار بین سطح مهارت زبان انگلیسی و استفاده از زیرگروه های معنایی مختلف افعال دو کلمه ای بود. با در نظر گرفتن یافته های حاصل از این پژوهش استفاده از پیکره در فضای آموزشی زبان انگلیسی و همچنین تدریس افعال دو کلمه ای با در نظر گرفتن معانی استفاده شده توسط انگلیسی زبان و همچنین پرتکرارترین این افعال از نظر معنایی و نه بصورت تصادفی پیشنهاد می شود. The present empirical corpus-based contrastive study aimed at investigating the common phrasal verbs (PVs) in the Persian Gulf University Learners' Corpus (PerGULC) and the Louvain Corpus of Native English Essays (LOCNESS) to see the difference between the uses of these verbs in the two corpora. The common verbs with significant difference of occurrence between the two corpora were selected to examine their polysemic nature and find their most frequent meanings. Finally, the proficiency level of the Iranian EFL learners in relationship with their uses of different semantic categories (literal, aspectual, idiomatic) of PVs was determined. For this purpose, 136 EFL learners participated in this study. Their level of proficiency was determined by Oxford Placement Test (OPT), and then they were asked to write about seven chosen topics: "a letter to one of your family members", "censorship", "imagination in the modern world", "prison punishment", "feminism", "the impact of technology on society" and "the benefits of studying English". Stanford tagger was used to tag the native speakers' and the Iranian EFL learners' writings, and then the frequency list of the total PVs and the common verbs were identified by AntConc. The statistical test result revealed that among 47 common PVs, there was a significant difference between the uses of seven verbs between PerGULC and LOCNESS. It was also revealed that the Iranian EFL learners' uses of different meanings of PVs and the most frequent meanings of these verbs were different from the native speakers'. Based on the semantic knowledge, the result of the present study showed that the proficiency level did not have any relationship with the use of more complex semantic categories of PVs. These findings suggest using corpora in EFL classes based on the most frequent meanings of PVs not at random.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات خارجی گرایش اموزش زبان انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160679
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zahra Sahafizadeh.pdf1.99 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.