جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160677
Title: مقایسه ترموديناميک، سينتيک و همدمايي جذب يون کادمیوم توسط زيست توده جلبکي آنترومورفا و نانوذرات مغناطيسي تهيه شده به روش سبز
Authors: عزت آذری
Keywords: جذب زيستي، کادمیوم، جلبک انتروموفا، نانودرات مغناطيسي، تهيه سبز
Issue Date:  99
Abstract: جذب زیستی کادمیوم به دلیل خطرات بهداشتی و زیست محیطی دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشد. مقایسه فرآیند جذب کادمیوم توسط جلبک سبز آنترومورفا (A) و نانو ذرات آهن اکسید تهیه شده به روش سبز با عصاره اکالیپتوس (B) انجام گردید. خواص مغناطیسی و ریخت شناسی سطح نانو ذره B به وسیله مغناطیس سنج ارتعاشی نمونه (VSM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) تعیین شد. نتایج حاصل از نرم افزار اکس پرت پراش پرتو ایکس (XRD) نشان داد که ساختار بلورک نانو ذره آهن اکسید به صورت مکعبی با اندازه متوسط 18 نانومتر است. تجزیه توسط انرژی پراکندگی پرتو ایکس (EDX) نشان داد که عناصر تشکیل دهنده نانوذره آهن اکسید دارای 17/53 درصد وزنی اکسیژن، 4/43 درصد وزنی آهن و 43/3 درصد وزنی کربن می‌باشد. جذب زیستی یون کادمیوم به عنوان تابعی از pH، غلظت فلز، دما، مقدار جاذب و زمان تماس برای هر دو ماده A و B بررسی شد. انواع الگوهای همدمایی جذب بررسی گردید که الگوی چهار شاخصی فریتز-اسلُندر بهترین الگو برای توصیف همدمایی جذب برای هر دو ماده A و B مشخص شد. انواع الگوهای سنتیکی بررسی گردید که الگوی توان کسری مناسب‌ترین الگو برای توصیف سینتیک برای هر دو ماده A و B تعیین گردید. متغیرهای ترمودینامیکی شاملΔG، ΔH و ΔS محاسبه گردید. طیف تبدیل فوریه مادون قرمز نشان داد که جذب کادمیوم برای هر دو ماده A و B از نوع جذب فیزیکی است. در هر دو ماده A و B شرایط بهینه جذب کادمیوم نسبت به متغیرهای pH، دما و زمان تماس توسط سیستم فازی در نرم افزار متلب و روش سطح پاسخ در نرم افزار مینیتب محاسبه گردید.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش معدنی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160677
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1733.pdf2.8 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.