جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160676
Title: حسگر رنگ سنجی برای اندازه گیری ملامین با استفاده از سنتز سبز نانوذرات نقره
Authors: سحر عسکریان
Keywords: سنتز سبز، نانوذرات نقره، ملامین، رنگ سنجی
Issue Date:  99
Abstract: در این پروژه از یک روش ساده، مقرون به صرفه و سبز برای سنتز نانوذره نقره به منظور تشخیص ملامین به روش رنگ سنجی استفاده شده است. نانوذرات نقره با استفاده از گالیک اسید و نیترات نقره با غلظت های مشخص در شرایط بهینه (زمان 120 دقیقه، دمای محیط ، 00/7 pH=) سنتز شده که زرد رنگ می باشد. سنتز این نانوذره با روش های متفاوتی نظیر طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز، طیف سنجی ماوراءبنفش-مرئی، پراکندگی نور دینامیکی، تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی بررسی گردید. این نانوذرات درحضور مقادیر مختلف از ملامین بطور غیر مستقیم تغییر رنگ داشته و در نتیجه طیف ماوراءبنفش-مرئی آن در گستره 300-800 نانومتر دستخوش تغییر می شود. بیشینه جذب نانوذره در طول موج 400 نانومتر با لگاریتم غلظت ملامین ارتباط خطی داشته و می¬توان از آن برای تشخیص میزان ملامین در شیر خشک نوزادان استفاده کرد. رنج غلظتی ملامین در این پروژه 0400/0-00/20 میکرومولار و حد تشخیص این حسگر برای تعیین ملامین (بر اساس انحراف استاندارد بلانک×3) برابر 014/0±609/3 نانومولار است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160676
Other Identifiers: T1732
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1732.pdf2.07 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.