جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160466
Title: استفاده از رزین های تبادل یونی مختلف برای کاهش سختی و TDS آب آشامیدنی استان بوشهر برای جلوگیری از خوردگی و رسوب گذاری
Authors: شهلا صادقی
Keywords: رزین‌های تبادل یونی، خوردگی آب، رسوب گذاری، سختی، TDS
Issue Date: 1396
Abstract: استفاده از رزین تبادل یونی یکی از مطرح ترین روش هایی است که برای کاهش یون ها به کار می رود. این رزین ها با مبادله یون های سدیم و هیدروژن متحرک خود با یون های کلسیم و منیزیم، سختی آب را کاهش می دهند. در این پایان نامه، عملکرد رزین های تبادل یونی کاتیونی قوی پرولایت(Purolite) فرم ، آمبرسپ(Ambersep) فرمH+، آمبرلیت(Amberlite) فرمH+ و رزین آنیونی فرم OH- بررسی شده است. همچنین برای نشان دادن کارایی این رزین ها، متغیرهای آزمایشگاهی تأثیرگذار بر فرایند تبادل یون مانند زمان تماس، مقدار جاذب مصرفی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به آزمایش‌های انجام شده زمان ماند بهینه، 60 دقیقه و غلظت رزین مصرفی بهینه 3 گرم بر لیتر بدست آمد. نتایج نشان داد که، حداکثر ظرفیت جذب در شرایط بهینه، برای رزین پرولایت 01/48، رزین آمبرسپ 45 و رزین آمبرلیت 01/36 می باشد، همچنین حداکثر درصد کاهش پارامترهای سختی کل، کاهش یون های کلسیم و منیزیم در شرایط بهینه، به ترتیب برای رزین پرولایت (086/90%، 085/93% و 27/77%)، رزین آمبرسپ (84/83%، 70/86% و 59/71%) و رزین آمبرلیت (83/69%، 41/69% و 32/69%) به دست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده در این آزمایش ها می توان گفت که رزین تبادل یونی پرولایت فرم عملکرد بهتری در کاهش پارامترها موردنظر دارد. همچنین در مرحله ترکیبی، در شرایط بهینه شده 3 گرم بر لیتر رزین کاتیونیH+ و12 گرم بر لیتر رزین آنیونیOH-، بهترین کارایی را در تنظیم pH و کاهش کل جامدات محلول و هدایت الکتریکی دارند. همچنین به منظور مطالعه‌ی سینتیکی فرایند جذب یون‌های کلسیم و منیزیم به ‌وسیله سه رزین تبادل یونی کاتیونی قوی از سه مدل شبه درجه اول، شبه درجه دوم سینتیکی و موریس ـ وبر استفاده شد که مدل سینتیکی شبه درجه دوم بیشترین مطابقت را با داده های آزمایشگاهی از خود نشان داد. از چهار مدل هم دمای لانگمیر، فرندلیچ، تمکین و دابنین ـ رادشکویچ برای مطالعه تعادلی فرایند جذب یون‌های سختی زا (کلسیم ومنیزیم) استفاده شد که مدل هم دمای لانگمیر هم خوانی بهتری با داده‌های آزمایشگاهی داشت. از مطالعه تعادلی فرایند جذب این نتیجه حاصل شد که این فرایند شامل هر دو نوع جذب شیمیایی و فیزیکی است. از آن جایی که ظرفیت جذب این رزین بسیار بالا است. بنابراین، این رزین های تبادل یونی دارای پتانسیل بالایی برای استفاده در مقیاس های بزرگتر است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی گرایش جداسازی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160466
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1670.pdf2.57 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.