جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160423
Title: بررسی وهم و واقعیت در نمایشنامه های ادوارد آلبی با بکارگیری نظریه ناسازگاری شناختی لئون فستینگر
Authors: زهرا شیخی شهیدزاده
Keywords: ادوارد آلبی، ناسازگاری شناختی، توهم، واقعیت، داستان باغ وحش، نمایشنامه ای درباره ی نوزاد;Edward Albee, Cognitive Dissonance, Illusion, Reality, The Zoo Story, The Play About the Baby
Issue Date: 1396
Abstract: در نمایشنامه های ادوارد آلبی دوگانگی بین توهم و واقعیت به شکل محسوسی قابل درک می باشد. بسیاری از محققان بر رواج این موضوع تاکید و آثار آلبی را تحلیل کرده اند. از این دست تحلیل ها میتوان به تحلیل اثر )) چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد؟ )) به منظور کشف مفهوم واقعیت و وهم اشاره کرد. در این خوانش تلاش بر این است که انتخاب میان وهم و زندگی ساخته شده بر اساس نظر غیرواقعی یا واقعیت و تفکر صادقانه در دو نمایشنامه منتخب از دوره های مختلف از حیات هنری آلبی به نام های داستان باغ وحش ( 1959) و نمایشنامه ای درباره ی نوزاد ( 1998) به شیوه ای نو بررسی گردد ، و نه تنها دلایل فرار برخی از شخصیت ها از واقعیت های دشوار زندگی ، بلکه تکنیک های به کار رفته توسط این شخصیت ها برای تحریف واقعیت مشخص می گردد. لازم به ذکر است که توصیف مفهوم بدیع و تازه ای از توهم و واقعیت در نمایشنامه های آلبی مورد نظر نیست، بلکه هدف بررسی این مفاهیم در بافت جدیدی برای دستیابی به شرحی مفصل و دقیق از انها است . به پیروی از نظریه ناسازگاری شناختی لئون فستینگر، تلاش بر این است که نقش دنیای توهم که در آن برخی از شخصیت ها در نمایشنامه های فوق الذکر پناه برده اند مورد بحث قرار گیرد. در طول دو نمایشنامه، می توان به این موضوع پی برد که ورود ناگهانی نسل قدیم، به طور غیر منتظره ای، نسل جوان را هدایت می کند تا انتخاب بین توهم و زندگی بر اساس افکار نادرست یا واقعیت و تفکر منطقی را بررسی کند. بنابراین، در پژوهش حاضر ، برخی از جنبه های نظریه ناسازگاری شناختی مورد استفاده قرار گرفته تا این حقیقت آشکار گردد که بعضی از شخصیت های آلبی به دنیایی از وهم متوسل می شوند تا در نهایت تناقض بین موقعیت واقعی و باورهای خویش درباره موقعیت مطلوب را برطرف کنند، یا، به زبان دیگر، این شخصیت ها برای کاستن ناسازگاری و میل به همگنی خود را سزاوار چنین جهد و تلاشی می یابند.The dichotomy of illusion and reality takes a ubiquitous form in Edward Albee's plays. A lot of researchers have remarked upon its prevalence and have analyzed Albee's works, especially Who's Afraid of Virginia Woolf? to discover meanings of illusion and reality. In this reading, there is an attempt to investigate the choice between illusion and a life built on false opinion or reality and honest thinking in a new manner in two of Albee's plays chosen from different periods of his career, namely, The Zoo Story (1959), and The Play About the Baby (1998), by determining not only the reasons why some characters escape from the harsh realities of life, but also the techniques deployed by them to deviate from reality. It is noteworthy to mention that it is not intended to portray a novel meaning of illusion and reality throughout Albee's plays, but to examine them in a new context in order to elaborate more clearly on them. Following Leon Festinger's theory of cognitive dissonance, there is an attempt to discuss the function of the world of illusion in which some characters have taken refuge in the aforementioned plays. Throughout the two plays, it is observable that an older generation's abrupt arrival unexpectedly leads a younger generation to examine the choice between illusion and a life built on false opinion or reality and logical thinking. Thus, in this reading, some facets of cognitive dissonance theory have been utilized to reveal the fact that some of Albee's characters resort to a world of illusion in an effort to resolve the discrepancy between the real situation and their beliefs about the desirous situation, or, in other words, to reduce dissonance and achieve consonance.
Description: پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد در رشته زبان و ادبیات انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160423
ISSN: T1563
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1563.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.