جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160420
Title: بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های مختلف بابونه (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP و برخی از مهم ترین خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی
Authors: فرشته احمدی
Keywords: تنوع ژنتیکی، مارکر مولکولی، بابونه آلمانی، مورمولوژیکی، فیتوشیمیایی
Issue Date: 1396
Abstract: بابونه به دلیل کاربردهای متعدد در صنایع دارویی و بهداشتی، یکی از مهمترین گیاهان دارویی در تجارت جهان محسوب می شود. این پژوهش با هدف ارزیابی تنوع ژنتیکی 18 توده بومی بابونه جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران با استفاده ازصفات مورفولوژیک، زراعی و نشانگر مولکولی AFLP انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا و صفات مختلف مورفولوژیک و بیوشیمی شامل ارتفاع، قطر گل، قطر نهنج، وزن تر گل، وزن خشک گل، زی توده تر، زی توده خشک، شاخص برداشت، درصد اسانس و درصد کامازولن مورد بررسی تجزیه واریانس قرار گرفت. تمامی صفات در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی‌داری نشان دادند که بیانگر تنوع مناسب توده‌های مورد ارزیابی است. بیشترین و کمترین عملکرد بر حسب کیلوگرم در هکتار را به ترتیب مربوط به جمعیت‌های همدان (9700) و جمعیت اورآ (33/753) و بالاترین درصد کامازولن و درصد اسانس به ترتیب مربوط به جمعیت دهرود (10/14) و جمعیت جم وریز(61/0) بود. بر اساس ضرایب همبستگی محاسبه شده، قطر گل بالاترین همبستگی (62/0) را با درصد اسانس داشت. همبستگی درصد کامازولن و درصد اسانس با شاخص برداشت معنی دار نشد. براساس نتایج رگرسیون گام به گام برای درصد اسانس به عنوان متغیر وابسته به ترتیب چهار صفت قطر گل، ارتفاع، وزن تر گل و وزن خشک گل به عنوان مهمترین صفات وارد مدل شدند که 59 درصد از تغییرات را توجیه نمودند. در تجزیه علیت، بین صفات وارد شده در مدل، بیشترین اثر مستقیم مربوط به وزن تر گل (09/1) و بیشترین اثر غیر مستقیم مربوط به وزن تر گل از طریق وزن خشک گل (06/1) بود و همچنین کمترین اثر مستقیم مربوط به وزن خشک گل(61/0-) و کمترین اثر غیر مستقیم مربوط به وزن خشک گل از طریق قطر گل (12/0-) بود. نتایج تجزیه خوشه‌ای، جمعیت‌های مورد بررسی را در سه گروه قرار داد که توده های ژنتیکی مربوط به یک منطقه در گروه های جداگانه‌ای قرار گرفتند. در بخش مطالعه مولکولی نشانگر AFLP، از 6 جفت آغازگر استفاده گردید که همه آن‌ها چند شکلی نشاتن دادند. در مجموع 330 باند قابل امتیاز دهی تولید شد که 141 تا از آن‌ها چند شکلی نشان دادند. در این مطالعه متوسط تعداد باند به ازای هر آغازگر و برای هر جمعیت، به ترتیب 55 و 33/18بود. تعداد باندهای چند شکل از 5 تا 36 متغییر بود. متوسط تعداد باندهای چند شکل به ازای هر آغازگر و هر جمعیت به ترتیب، 5/23 و 83/7 عدد برآورد شد. بیشترین درصد چند شکلی مربوط به جفت پرایمر‌های E-ACC/M-CAT وE-AAG/ M-CAG به ترتیب 5/62 و 75 درصد بود. ضریب همبستکی کوفنتیک معادل 82/0 برآورد شد و بیشترین فاصله ژنتیکی بین دو جمعیت دشت ارژن و بومی کرمانشاه دیده شد. نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشه‌ای و همچنین نمودار تجزیه به مختصات اصلی (PCoA) ترسیم و نتایج حاصل از گروه بندی آن‌ها با هم مقایسه شد. گروه بندی دو روش تطابق زیادی با یکدیگر داشتند که گویای وجود تنوع مناسب در ژرم پلاسم های مورد مطالعه بود. تنوع ژنتیکی از الگوی جغرافیایی تبعیت نمی‌کرد. تولید تعداد باند زیاد و میزان چند شکلی بالا در جمعیت‌های مورد مطالعه، نشان دهنده کارایی بالای نشانگرAFLP جهت گروه بندی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی بابونه آلمانی می باشد
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته اصلاح‌نباتات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160420
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1554.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.