جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160418
Title: ارائه مدلی جهت بررسی موانع اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در صنایع
Authors: نجمه مظفری
Keywords: مدیریت کیفیت فراگیر(جامع)، عوامل بحرانی موفقیت، شهرک صنعتی بوشهر
Issue Date: 1394
Abstract: امروزه کیفیت به عنوان یکی از مهمترین ملاک‌های رقابتی برای افزایش عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در بازار جهانی شناخته می‌شود. در این میان مدیریت کیفیت فراگیر یک سیستم مدیریتی منظم در صنایع می‌باشد که بر روی کیفیت خدمات و محصولات تمرکز می‌کند. در این راستا بسیاری از سازمان‌ها به دنبال استقرار این سیستم هستند تا محصولات و خدمات خود را به سطح بالایی از کیفیت برسانند. با این وجود، به دلیل مشکلات و موانع موجود بر سر راه استقرار این سیستم، بسیاری از شرکت‌ها در پیاده‌سازی آن با شکست مواجه می‌شوند. لذا نیاز است تا قبل و حتی بعد از اجرایی کردن این سیستم به شناسایی و ارزیابی موانع پرداخته و با رویکردی صحیح، به رفع و پاسخگویی آنها پرداخته شود. هدف: هدف از این پژوهش ارائه یک مدل مناسب جهت بررسی موانع اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت کیفیت فراگیر می‌باشد که این مدل به مدیران شرکت‌ها کمک می‌کند تا با برنامه‌ریزی درست و حمایت بیشتر، موانع موجود را حذف کنند و از ثمره مدیریت کیفیت فراگیر بهره‌‌مند شوند. روش‌شناسی: روش اجرای این پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. نخست بر اساس مرور گسترده و دقیق ادبیات نظری، موانع اجرای مدیریت کیفیت فراگیر مورد بررسی قرار گرفته توسط محققین، شناسایی شد. بر اساس چارچوب نظری مدنظر، مدل اولیه ساخته شد و با بهره‌گیری از نظر کارشناسان، ابزار اندازه‌گیری(پرسشنامه) طراحی گردید و داده‌ها از این طریق از جامعه آماری(مدیران و کارشناسان شرکت‌های شهرک صنعتی بوشهر) هدف گردآوری شد. با توجه به داده‌های بدست آمده، مدل مفهومی اولیه به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS مورد آزمون قرار گرفت و نتایج بدست آمده تحلیل و تفسیر شد. یافته‌ها: بر اساس داده‌های گردآوری‌شده و بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته، 4 مانع اصلی زیرساختار، فرهنگی و کارکنان، سازمانی و مدیریتی به همراه 17 گویه(شاخص) اجزای اصلی مدل را تشکیل دادند که مانع زیرساختار، مدیریتی، سازمانی و فرهنگی و کارکنان به ترتیب تأثیرگذارترین موانع هستند. نتیجه‌گیری: در این پژوهش مدلی به منظور ارزیابی و شناسایی موانع ارائه شد. شرکت‌ها و مدیران سیاست‌گذار و برنامه‌ریز باید به منظور پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت کیفیت فراگیر، به تمامی ابعاد این موانع توجه کنند و درصدد رفع آنها برآیند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160418
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1172.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.