جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160417
Title: تحلیل مقایسه ای و در زمانی نشانه های فراگفتمان در چکیده و نتیجه گیری مقالات علمی روانشناسی نوشته شده توسط نویسندگان انگلیسی و فارسی
Authors: سارا فرحناک
Keywords: تحلیل مقایسه ای و در زمانی، نشانه های فراگفتمان، چکیده و نتیجه گیری، مقالات فارسی و انگلیسی
Issue Date: 1395
Abstract: هدف پژوهش حاصل بررسی فراوانی و نوع نشانه های فراگفتمان در چکیده و نتیجه گیری مقالات علمی روانشناسی از سه دیدگاه درزمانی،بین فرهنگی و بین بخشی بود. بدین منظور 360 چکیده، 180 مورد برای زبان انگلیسی و 180 مورد برای زبان فارسی و 360 نتیجه گیری،180 مورد برای زبان انگلیسی و 180 مورد برای زبان فارسی در بازه زمانی 1983- 2013 انتخاب شدند. براساس مدل هایلند (2005)، داده ها توسط پژوهشگر ویک متخصص در حوزه فراگفتمان دوبار به منظور بررسی تمام نشانه های فراگفتمان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بکارگیری نشانه های فراگفتمان در طول زمان افزایش یافته است. همچنین بکارگیری این نشانگرها در دو بخش چکیده و نتیجه گیری متفاوت می باشد. علاوه بر این، این نشانه ها بطور متفاوت توسط نویسندگان انگلیسی و فارسی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش به معلمان، پژوهشگران و طراحان درس در حیطه اموزش زبان خارجی کمک کند.The present study aimed at investigating the frequency of use and type of meta-discourse markers in the abstract and conclusion sections of Psychological research papers from diachronic, cross-sectional and cross-cultural perspectives. To this end, 720 research article abstracts and conclusions from two languages and two sections of research papers were published in 1983 to 2013, were chosen. Employing Hyland (2005) theoretical framework, the data was analyzed twice by the researcher and a specialist in the field to investigate all subcategories of interactive and interactional meta-discourse markers. After the frequency count, several Chi-square tests were run to explore whether there were any statistical differences in the employment of meta-discourse markers. The findings indicated that the use of meta-discourse elements differed in the three time intervals. Furthermore, the abstracts and conclusions differed in terms of meta-discourse markers. In addition, the native English writers and the native Persian writers used meta-discourse differently. The results of the study provide implications for teachers, researchers and syllabus designers to focus on meta-discourse as an inseparable aspect of language.
Description: پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160417
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1519.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.