جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160416
Title: فراواقعیت، خلسه و بی جنبشی بودریاری در رمان های میزان و مرد در حال سقوط دان دلیلو
Authors: ابراهیم درگلاله
Keywords: بودریار، فراواقعیت، خلسه، بی جنبشی، دان دلیلو، میزان، مرد در حال سقوط
Issue Date: 1396
Abstract: بودریار معتقد است که در این دنیای پست مدرن هیچ واقعیت قطعی وجود ندارد و چیزها وجود ذهنی دارند. او تلاش می کند تا ایده ی وجود ذهنی را با در نظر گرفتن این جهان به عنوان فراواقعیت که به دلیل تغییرات در ارائه ی چیزها و شبیه سازی واقعی تر از واقعیت به نظر می آید را رادیکالی تر کند. این بازنمایی از چیزها می تواند بیشتر پیش رود و چیزها را به حالت خلسه درآورد وقتی آن ها از طریق رسانه ها بیش از حد نمایان شوند به طوری که ارزیابی و تعریف واقعیت آن ها غیر ممکن شود که خود باعث بی جنیش می شود. این مطالعه بینش عمیق تری از رمان های میزان و مرد در حال سقوط دان دلیلو با استفاده از مفاهیم فراواقعیت، خلسه و بی جنبشی بودریاری می دهد. شخصیت های این رمان ها در جوامع سرمایه داری زندگی می کنند و در جهان فراواقعی گرفتار شده اند، جایی که بازنمایی رسانه ها از جهان بیرون باعث خلسه و در مقابل منجر به بی جنبشی مردم می شود. به عبارت دیگر چیزها در حالت گریزان، خلسه وار و غیر قابل دسترس اند که باعث ناتوانی شخصیت ها در عکس العمل مناسب نشان دادن به جهان می شود
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160416
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1553.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.