جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160415
Title: اثربخشی تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیک (تنظیم هیجانی ، تحمل پریشانی) بر استرس ، اضطراب ، افسردگی وسرمایه های روانشناختی زنان سرپرست خانوار
Authors: نرگس السادات منیری
Keywords: رفتاردرمانی دیالکتیک، تنظیم هیجان، تحمل پریشانی، سلامت روان، سرمایه روانشناختی، زنان سرپرست خانوار
Issue Date: 1395
Abstract: تکنیک های رفتاردرمانی دیالکتیک نقش مهمی در کاهش مشکلات روانشناختی و افزایش مهارت های روانشناختی می تواند داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تکنیک های رفتاردرمانی دیالکتیک (تنظیم هیجان، تحمل پریشانی) بر استرس، اضطراب، افسردگی و سرمایه روان شناختی زنان سرپرست خانوار است. جامعه آماری این پژوهش را، کلیه زنان سرپرست خانوار شهرستان شوشتر در سال 1395 تشکیل می‌دهند. افراد نمونه که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، به پرسشنامه های داس -21 و سرمایه روانشناختی لوتانز پاسخ دادند و به شیوه تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل هر کدام 15 نفر قرار گرفتند. به گروه آزمایش اول، آموزش مهارت های تنظیم هیجان و تحمل پریشانی، به گروه آزمایش دوم، آموزش مهارت های تنظیم هیجان، به گروه آزمایش سوم، آموزش مهارت های تحمل پریشانی داده شد، درحالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتايج اين پژوهش می توان گفت كه آموزش مهارت های رفتار درمانی دیالکتیکی به زنان سرپرست خانواده با تاثیر گذاری بر مدیریت هیجان ها، استرس و راهبردهای مقابله ای این زنان، انعطاف پذیری آنها را جهت مقابله با مشکلات پیش رو افزایش می دهند و به آنها کمک می کند تا با تمرکز بر هیجانات خود در زمان حال و شناسایی و بازشناسی آنها بصورت موثری با آنها کنار بیایند و با کمک مهارتهای تحمل پریشانی بتوانند با وجود مشکلات و استرس های پیش رو بر جنبه های مثبت زندگی و ارزش ها و اهداف خود تمرکز نمایند و به این طریق از میزان پریشانی و درماندگی روانشناختی آنها کاسته می شود و در نتیجه با افزایش تاب آوری و انعطاف پذیری آنها در مقابل مشکلات پیش رو و افزایش اعتماد به نفس و خودکارآمدی شان کمتر مستعد بروز حالات روانی منفی همچون اضطراب، افسردگی و پریشانی باشند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی-تربیتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160415
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1542.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.