Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160413
Title: تجزیه طیفی خطی تصاویر ابرطیفی با استفاده از مدل بیزین
Authors: الهه عباسیان
Keywords: تجزیه طیفی ، مدل بیزین، پیکسل‌های ترکیبی ، ضرایب فراوانی، تصاویر ابرطیفی
Issue Date: 1395
Abstract: تجزیه طیفی تصاویر ابرطیفی به دلیل حجم بالای اطلاعات و وجود اثرات نامطلوب جو زمین بر بعضی از باند‌های این نوع تصاویر دقت مطلوبی ندارند. از‌ سوی دیگر به علت پایین بودن قدرت تفکیک مکانی در تصاویر ابرطیفی، ممکن است مواد مختلفی در یک پیکسل از تصویر وجود داشته‌باشند که این مسأله باعث به‌وجود آمدن پیکسل‌های ترکیبی می‌شود. این چالش بزرگ ضرورت جداسازی طیفی تصاویر ابرطیفی را دو چندان می‌کند. در این پایان‌نامه به منظور برآورد ضرایب فراوانی در تصاویر ابرطیفی روشی بر پایه مدل بیزین ارائه شده است، در این مدل فرض شده است که هر‌پیکسل ترکیب خطی عناصر خالص می‌باشد که توسط نویز گوسی تخریب شده است. در این مدل دو شرط اصلی و مهم درباره مقادیر فراوانی رعایت می‌شود، شرط اول نامنفی شدن مقادیر فراوانی‌می‌باشد و شرط دوم اینکه جمع مقادیر فراوانی در هر پیکسل برابر یک شود که با استفاده از انتخاب توزیع فراوانی پیشین مناسب برآورده می‌شود. در ادامه، توزیع پسین پارامترهای مجهول به‌دست‌می‌‌آید و با استفاده از نمونه‌بردار Gibbs نمونه‌هایی مطابق با توزیع پسین مطلوب تولید شده و ضرایب فراوانی مجهول تخمین زده می‌شود. در روش پیشنهادی به منظور بهبود عملکرد نمونه‌بردار Gibbs ، افزایش سرعت پردازش و کاهش بار محاسباتی، از روش حداکثر شباهت جهت مقداردهی اولیه این نمونه‌بردار استفاده شده‌ است. عملکرد روش پیشنهادی بر روی تصاویر مصنوعی بررسی شده است، همچنین این روش بر روی تصاویر دریافت شده از حسگر AVIRIS اعمال شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- مخابرات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160413
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1348.pdf7.56 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.