جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160408
Title: رابطه دانش آوایی معلمان و مهارت‌های سوادآموزی زبان انگلیسی در فارسی‌زبانان
Keywords: دانش آوایی معلمان، مهارتهای سوادآموزی، زبان آموزان فارسی، زبان انگلیسی;Phonics knowledge, literacy skills, Persian learners, English
Issue Date: 1395
Abstract: سال‌های اولیه یادگیری یک زبان نقش به‌سزایی در موفقیت و شکست دانش‌آموزان در زمینه‌های آموزشی دارد. آموزگاران مطلع می‌توانند دانش آموزان را به طرز صحیحی در مسیر کسب مهارت‌های سوادآموزی هدایت کنند. هدف مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان دانش آوایی معلمان و عملکرد و وضعیت مهارت‌های سوادآموزی زبان انگلیسی در فارسی‌زبانان پرداخته است. پنج معلم روش آوامحور و زبان‌آموزان آن‌ها ( 39 نفر ) دراین تحقیق شرکت کرده‌اند. معلم‌های روش آوامحور براساس یک نسخه‌ اقتباس شده از پرسش‌نامه‌ ساختارهای اساسی زبان مورد آزمون قرار گرفتند. زبان‌آموزان آن‌ها در سه بخش سوادآموزی انگلیسی به نام‌های توانایی هجی، آگاهی آوایی و خواندن شبه‌کلمات مورد آزمون قرار گرفتند. جهت آزمودن زبان آموزان در این سه بخش، از دیکته و دو زیر مجموعه از ابزار سنجش سوادآموزی، جداسازی واج، مهارت خواندن کلمات غیر واقعی استفاده شد. معلم‌ها دانش محدودی از ساختارهای اساسی زبان را در اختیار داشتند. اگرچه نتایج کلی تحقیق رابطه‌ مثبتی بین دانش آوایی معلمان و عملکرد و وضعیت مهارت‌های سوادآموزی زبان‌آموزان را نشان داد، رابطه میان دانش آوایی معلمان و توانایی هجی کردن وخواندن شبه‌کلمات به سطح معناداری نرسید. این نتایج اهمیت سنجش دانش ساختارهای زبانی معلمان در مراحل اولیه یادگیری خواندن را در تمام مراحل تدریس آن‌ها نشان می‌دهد. علاوه بر این، سنجش مهارت‌های سواد‌آموزی زبان‌آموزان در مراحل اولیه سواد‌آموزی می‌تواند از عدم موفقیت‌های متعاقب جلوگیری کند و بازخورد مناسبی را برای معلم‌ها برای شناسایی زبان‌آموزان در معرض کاستی‌های یادگیری زبان فراهم کند. همچنین، مرتبط ساختن نتایج سنجش معلم‌ها و زبان‌آموزان می‌تواند برای مدیران مدارس، تصمیم گیرندگان وکارگزاران آموزشی جهت فراهم آوردن برنامه‌های پیش‌گیرانه و هدفمندتر مفید باشد.Early years of learning a language play a critical role in students' achievement and/or failure in educational contexts. Knowledgeable teachers could lead students to a higher level of literacy in a language. The aim of the present study was to investigate the relationship between Persian early learners' English literacy skills and phonics teachers' knowledge. Five phonics teachers and their students (N=39) participated in the study. Phonics teachers were assessed based on an adapted version of Basic Language Constructs survey. Their students were also assessed in three areas of English literacy skills namely spelling abilities, phonological awareness, and pseudo word reading. In order to examine the students in these areas a dictation task and two subtests of DIBELS measurements (Phoneme Segmentation Fluency and Nonsense Word Fluency) were used. Teachers showed limited knowledge of basic language constructs. Moreover, while the overall results indicated a positive relationship between teachers' phonics knowledge and students' literacy skills status, the relationship between teachers' phonics knowledge and students' spelling abilities and pseudo word reading did not reach a significant level. The results emphasize the importance of assessing beginning reading teachers' knowledge of basic language constructs in every stage of their teaching practice. In addition, assessing students' literacy skills in the first stages of literacy in a language can prevent their later failure and provide useful feedback for teachers to recognize the students who are at risk of learning deficits. Relating the findings of teachers’ knowledge with students' performance could also be beneficial for school principals, educational policy makers, and stakeholders in order to provide useful preventive and intervention programs.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160408
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WSMD8A1538.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.