آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
مقایسه اثربخشی روش تنظیم هیجانی و تحلیل رفتار متقابل بر بهبود نشانگان ضربه عشق و مهارت های زندگی 114

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018
مقایسه اثربخشی روش تنظیم هیجانی و تحلیل رفتار متقابل بر بهبود نشانگان ضربه عشق و مهارت های زندگی 30 58 15 5 3 2 1

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
WSM205D.pdf 17
T1521.pdf 2

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 55
China 36
Iran 10
Austria 4
France 2
Canada 1
United Kingdom 1
Italy 1
Moldova 1
Romania 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 20
Wilmington 15
Nanjing 10
Houston 8
Woodbridge 8
Hebei 4
Ningbo 4
Vienna 4
Guangzhou 2
Wuhan 2