صفحه اصلی مجموعه  Intercontinental Sea Transport Management مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره‌ای

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
b.pdf.jpg1394بررسی اثر خصوصی سازی بندر بر عملکرد بنادر ایران (مورد مطالعه: بندر بوشهر)پرویز باورصاد; بهروز امرائی; صادق جمشیدی
_Combine.pdf.jpg1393نقش صنایع دریایی و خدمات بندری چابهار در اقتصاد استان سیستان و بلوچستان ایران با استفاده از مدل داده- ستاندهپرویز باورصاد; بهروز امرایی; مهدی ویسی زاده
b.pdf.jpg1393ارزیابی بنادر براساس فاکتورهای رقابت بین بندری:مورد مطالعه ترمینال های کانتینری بنادر شهید رجایی و جبل علیپرویز باورصاد; مریم کرمی
b.pdf.jpg1393برنامه ریزی و پیش بینی رگرسیونی چند متغیره تجارت غلات در بندر امام خمینیپرویز باورصاد; نـاهـیـد حـبشــی
.pdf.jpg1391ارایه مدلی برای سنجش میزان پذیرش سازمانها در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیرحمید شاهبندرزاده; حسن عبدالهی شیرازی
b.pdf.jpg1393بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجاییپرویز باورصاد احمدی; بهروز امرائی; علی باوقار زعیمی
1_Combine.pdf.jpg1393بررسی عوامل تاثیرگذاردرافزایش رسوب کالا دربندرامام خمینی(ره)و تعیین میزان اهمیت ان ها بااستفاده ازفرایندتحلیل سلسله مراتبی فازیپرویز باورصاد; بهروزامرائی; آرش خدابخش رضایی