Collection home page  Marine Engineering مهندسی دریا

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleContributor(s)
1_Combine.pdf.jpg1393شبیه سازی عددی جریان اطراف پروانه مغروقسعید کاظمی; مهرداد شریفی
thesis0510.pdf.jpg1387ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ پ‍ارم‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر در ج‍وش‍ک‍اری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ س‍ازی‌ک‍اظم‍ی‌; ص‍ب‍اغ‍ی‌ رس‍ت‍م‍ی‌،م‍ظاه‍ر
thesis0039.pdf.jpg1382رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ و س‍ن‍دب‍لاس‍ت‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ل‍م‍دار ل‍و،ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
thesis0155.pdf.jpg1383رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ و س‍ن‍دب‍لاس‍ت‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ل‍م‍دار ل‍و،ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
thesis0243.pdf.jpg1384رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ و س‍ن‍دب‍لاس‍ت‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ل‍م‍دار ل‍و،ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
thesis0313.pdf.jpg1385اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ران‍ش‌ ه‍اور ک‍راف‍ت‌آب‍ی‍ن‌; دش‍ت‍ی‌ م‍ن‍ش‌،ع‍ب‍اس‌
thesis0036.pdf.jpg1382ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ در ش‍ن‍اوره‍اج‍ام‍ع‍ی‌; ن‍ج‍ف‍ی‌ ،م‍س‍ل‍م‌
thesis0272.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ ت‍ان‍ک‍ر ۱۰۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌; ارم‍ن‍دی‍ی‌،م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
thesis0069.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ک‍ش‌ ۲۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌،زه‍ره‌
thesis0453.pdf.jpg1386ه‍اور ک‍راف‍ت‌ج‍ام‍ع‍ی‌; ان‍ب‍ی‍اء،ع‍ب‍دال‍ش‍ری‍ف‌
thesis0458.pdf.jpg1386ت‍ج‍زی‍ه‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍ای‍ق‌ ه‍ای‌ ب‍ادب‍ان‍ی‌ ت‍ن‍دروج‍ام‍ع‍ی‌; ل‍طی‍ف‍ی‌،س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
thesis0454.pdf.jpg1386ج‍وش‍ک‍اری‌ و ب‍رش‍ک‍اری‌ زی‍ر آب‌ج‍ام‍ع‍ی‌; م‍ه‍ی‍م‍ن‍ی‍ان‌ پ‍ور،س‍ی‍د ام‍ی‍ن‌
thesis0241.pdf.jpg1384اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ران‍ش‌ ه‍اور ک‍راف‍ت‌آب‍ی‍ن‌; دش‍ت‍ی‌ م‍ن‍ش‌،ع‍ب‍اس‌
thesis0153.pdf.jpg1383اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ران‍ش‌ ه‍اور ک‍راف‍ت‌آب‍ی‍ن‌; دش‍ت‍ی‌ م‍ن‍ش‌،ع‍ب‍اس‌
thesis0361.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ارب‍ری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۷۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ب‍ه‍رام‍ی‍ان‌،ع‍ب‍اس‌
thesis0185.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ک‍ش‌ ۲۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌،زه‍ره‌
thesis0273.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ک‍ش‌ ۲۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌،زه‍ره‌
thesis0662.pdf.jpg1390ب‍ررس‍ی‌ ان‍رژی‌ ام‍واج‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ان‍رژی‌ ت‍ج‍دی‍د پ‍ذی‍ر در ت‍ول‍ی‍د ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ک‍اظم‍ی‌; م‍ه‍دی‌ پ‍ور، ف‍اطم‍ه‌
thesis0674.pdf.jpg1390خ‍وردگ‍ی‌ در س‍ازه‌ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌اح‍م‍د م‍ب‍اش‍ر ام‍ی‍ن‍ی‌; زم‍ان‍ی‌، طاه‍ره‌ و ب‍ن‍ک‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
thesis0456.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ش‍ن‍اور General Cargo ب‍ا ظرف‍ی‍ت‌ ۱۲۰۰۰ ت‍ن‌ج‍ام‍ع‍ی‌; م‍رادی‌،ن‍ج‍م‍ه‌