جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160377
عنوان: مدل‌سازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگی
نویسنده: میترا عباسپور
Keywords: ترشوندگی، نانوذرات، جذب، زاویه تماس، غلظت، عدد مویینگی
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: یکی از روش‌های نوین برای تغییر ترشوندگی و در نتیجه تولید بیش‌تر نفت، استفاده از نانوذرات می‌باشد. نانوذرات با جذب بر روی سطح و کاهش زاویه تماس، موجب تغییر ترشوندگی و در نتیجه موجب بازیابی نفت به دام افتاده می‌شوند. در این پایان‌نامه تزریق نانوذرات پلی‎سیلیکون آب‌دوست (LHP) به مغزه ماسه‌سنگی و تغییر ترشوندگی با در نظر گرفتن نشست و جذب ذرات بر روی سطح، در یک بعد مدل‌سازی شده است. بر این اساس، در این پژوهش با استفاده از معادله جذب گیبس و لانگمویر، زاویه تماس به صورت تابعی از غلظت ذرات، به روش تحلیلی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدلی که تأثیر تغییرات زاویه تماس را بر پارامتر‌های مؤثر بر حرکت فازها به طور مستقیم نشان می‌دهد، می‌توان در هر زمان، مقدار زاویه تماس و سایر پارامترهای وابسته به آن را در هر نقطه محاسبه کرد. طبق نتایج به دست آمده، بازیابی نفت برای غلظت‌های 04/0، 02/0 و 01/0 به ترتیب به میزان 23، 18 و 85/11 درصد نسبت به حالت سیلاب‌زنی افزایش می‌یابد. از طرفی افزایش غلظت موجب کاهش تخلخل و تراوایی و در نتیجه آسیب به مخزن می‌شود. در اثر جذب و به دام افتادن ذرات در گلوگاه‌ها، در غلظت‌های ذکر شده میزان تخلخل به ترتیب 8/0، 2/0 و 1/0 درصد و تراوایی 65/1، 8/0 و 5/0 درصد کاهش یافته‌ است. در غلظت ‌بیش از 03/0 درصد میزان بازیابی نفت افزایش قابل توجهی نداشته و تنها موجب آسیب‌دیدگی هر چه بیش‌تر مخزن می‌شود. هم‌چنین به علت ثابت در نظر گرفتن کشش بین سطحی فازها، عدد مویینگی تابعی از سرعت فاز جابه‌جا کننده می‌باشد و با گذشت زمان افزایش یافته که در نهایت به یک مقدار مشخص می‌رسد.
توضیحات : پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی نفت- مخازن هیدروکربوری
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160377
Type Of Material: Thesis
مجموعه(های):Petroleum Engineering مهندسی نفت

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1494.pdf3.06 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.