جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160375
عنوان: تجزیه طیفی تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانی
نویسنده: فاطمه رامشی
Keywords: تجزیه طیفی، تصویر ابرطیفی، مدل بیزین‌بندی، میدان تصادفی مارکوف، مونت کارلوی زنجیره مارکوف.
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: اغلب اگوریتم‌های تجزیه طیفی، وابستگی مکانی بین پیکسل‌ها را در نظر نمی‌گیرند. در این تحقیق، از یک مدل بیزین برای استفاده از این همبستگی استفاده می‌شود. در مدل بیزین، توزیع پسین پارامترها محاسبه می‌شود. به دلیل پیچیدگی توزیع پسین به دست‌آمده از روش مونت کارلوی زنجیره مارکوف استفاده می‌شود و از توزیع پسین شرطی کامل پارامترها، نمونه‌هایی به دست می‌آید. از نمونه‌های بدست آمده برای تخمین پارامترها و فراپارامترها استفاده می‌شود. در این تحقیق طیف هر پیکسل، ترکیب خطی از طیف عناصر خالص با یک نویز گوسی جمع شونده در نظر گرفته شده است. فرض می‌شود تصویر به کلاس‌هایی تقسم شده است و گشتاور اول و دوم درصدهای فراوانی در هر کلاس برابر هستند. به منظور مدل کردن همبستگی مکانی بین پیکسل‌ها در هر کلاس، از میدان تصادفی مارکوف استفاده می‌‍شود. در مرحله بعد وزن مناسبی که از ادغام اطلاعات طیفی و مکانی به دست می-آید، به میدان تصادفی مارکوف با در نظرگرفتن همسایگی چهارتایی اضافه می‌شود. در روشی دیگر با استفاده از الگوریتم‌های ناحیه‌بندی تصاویر ابرطیفی، تصویر به ناحیه‌هایی تقسیم می‌شود. سپس با استفاده از تجزیه طیفی میانگین درصد فراوانی هر ناحیه محاسبه می‌شود و در روش بیزین به عنوان میانگین درصد فراوانی در نظر گرفته می‌شود. در روش سوم، همسایگی هشت‌تایی اطراف پیکسل را در نظر گرفته می‌شود، همچنین پیکسل‌هایی که با همسایه‌های هشت تایی در یک ناحیه قرار دارند، به عنوان همسایه‌های پیکسل مورد نظر در نظر می‌گیریم. نتايج حاصل بر روي تصوير ساختگی و واقعي نشان مي‌دهد که الگوريتم‌های پيشنهادي نسبت به الگوريتم‌هاي رايج ديگر صحت مطلوبتری دارد.
توضیحات : پايان‌نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسی برق-مخابرات سیستم
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160375
Type Of Material: Thesis
مجموعه(های):Electrical Engineering مهندسی برق

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1235.pdf2.06 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.