Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160368
Title: جداسازی بیوسورفکتانت از میکروارگانیسم‌های همزیست اسفنج و بررسی کارایی آن در ازدیاد برداشت میکروبی نفت (MEOR)
Authors: دیانا حمیدی
Keywords: اسفنج، باكتري همزيست، خليج فارس، شناسايي مولكولي و بيوشيميايي، بيوسورفكتانت
Issue Date: 1392
Abstract: اسفنج دریایی Halicona simulans از سواحل جزيره خاركو در خلیج فارس، با استفاده از غواصی در عمق 10-15 متری به دست آمد. بافت مزوهیل درونی اسفنج هموژنیزه شده و در محیط کشت‌های مختلف مانند، مارین آگار شور، مارین آگار، SDA و EA کشت داده شد. باکتری‌های Staphylococcus hominis DM122، Aneurinibacillus miqulanus B0270، Pseudomonas putida KT2440، Providencia rettqeri DSM 4542، Bacillus pumilus SAFR 032، Jeotqalicoccus halotolerans YKJ 101، Bacillus subtilis، Psychrobacter pacificensis P2K6 که همزیست با اسفنج فوق بودند، با استفاده از روش‌های غربالگری از قبیل روش فعالیت همولیتیک، روش لیپاز و روش آب گریزی سطح سلول برای تولید بیوسورفکتانت غربالگری شدند. پس از اثبات تولید بیوسورفکتانت، ویژگی‌های بیوسورفکتانت با استفاده از روش‌های CTAB آگار، روش انحلال آنتراسن، روش انهدام قطره‎ی روغن، روش جابجایی روغن و شاخص امولسیون تعیین گرديد. در مرحله‌ی بعد شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی انجام شد. برای شناسایی مولکولی از توالی یابی s rDNA16 استفاده شد. پس از تعیین توالی محصول نهایی، انجام blast و Clastal Wو استفاده از نرم افزارهای Chromas و mega 5.5 درخت فیلوژنی و فاصله‌ی ژنتیکی آن‌ها تعیین شد. پس از شناسایی مولکولی دوره‌ی زمانی رشد و تولید بیوسورفکتانت تعیین شد. نهایتا پایداری بیوسورفکتانت تولید شده با استفاده از روش‌های پایداری در رنج وسیعی از دما، pH و شوری تعیین گردید. با NaCl2٪، Aneurinibacillus miqulanus B0270 با شاخص امولسیون بیش از 70٪، بیشترین میزان E24 را به خود اختصاص می‌دهد. سویه‌ی Jeotqalicoccus halotolerans YKJ با شاخص امولسیون 90٪، بیشترین E24 را در pH 10 دارا می‌باشد. سویه‌ی Pseudomonas putida KT2440، با شاخص امولسیون 100٪ بیشترین E24 را در دمای 100 درجه‌ی سانتیگراد را دارا می‌باشد. نهايتا" مشخص گرديد که این بیوسورفکتانت‌ها از نظر ساختمانی، در دماها، غلظت‌های NaCl و pH های فوق العاده، فعال وپایدار باقی مانده و بنابراين به نظر مي رسد كه سويه هاي شناسايي شده در اين تحقيق و بيوسورفكتانت حاصل از آنها، پتانسيل بالايي جهت مطالعات بيشتر براي استفاده در صنايع مختلف به ویژه در (MEOR) را دارا باشند.
Description: پايان‌نامه کارشناسي ارشد در رشته زیست فناوری دریا
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160368
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Biology زیست‌شناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1423.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.