Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160367
Title: ارزیابی تطبیقی وفاداری به مقصد گردشگری مبتنی برگراندد تئوری
Authors: بابک بوشهری‌سنگی‌زاد
Keywords: وفاداری نسبت به مقصد گردشگری، گراندد تئوری، مصاحبه اکتشافی
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: وفاداري به مقاصد گردشگري را نمی توان تنها به عنوان تكرار سفر به مقصد گردشگري تعريف كرد، بلکه زمانی که گردشگران اقدام به تبليغات دهان به دهان در مورد آن مقصد گردشگري می کنند و نزد دوستان و آشنايان خود از آن مقصد تعريف و تمجيد می‌کنند، آنها به آن مقصد وفادار هستند. هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران در استان بوشهر با استفاده از روش گراندد تئوری است. و هدف دیگر ارائه چارچوبی مفهومی براساس عوامل شناسایی شده و سپس بررسی برازش مدل طراحی شده می‌باشد. روش‏شناسی: این طرح در دو بخش انجام می‌پذیرد. در بخش اول با استفاده از روش کیفی و بر مبنای گراندد تئوری با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته از متخصصین این رشته در شهرستان بوشهر نسبت به تعیین فاکتورهای موثر بر وفاداری به مقصد گردشگری متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی آن اقدام گردیده است و حجم نمونه نیز که تعداد 16 نفر از مسئولان و متخصصان گردشگری هستند در حین کار تعیین شد. کدگذاری داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار NVIVO8 به انجام رسید. سپس نسبت به تحلیل اجزاء و تحلیل عاملی اکتشافی جهت تعیین عوامل موثر و پیش بینی کننده وفاداری به مقصد گردشگری اقدام گردید. در بخش دوم با طراحی پرسشنامه 47 سوالی و جمع آوری داده ها از دو جامعه مختلف شامل گردشگران خارجی ورودی به بوشهر و افراد مقیم اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده و با استفاده از تحلیلهای آماری و آزمونهای مربوطه با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS نسبت به آزمون روابط مدل به دست آمده اقدام ¬گردید. یافته‌‏ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وفاداری به مقصد گردشگری با استفاده از 3 بعد، ارزش ادراک شده با استفاده از 5 مؤلفه، کیفیت خدمات با استفاده از 5 مؤلفه، میزبانی به کمک 3 مؤلفه، آگاهی و شناخت با کمک 11 مرلفه و محدودیت¬ها نیز براساس 21 بعد عملیاتی شدند. اطلاعات و نتایج بدست آمده از این مرحله، با استفاده از آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده‌ها بیانگر برازش مطلوب مدل طراحی شده می‌باشد.
Description: پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160367
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1378.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.