Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160360
Title: طراحی و ساخت الکترود خمیر کربن اصلاح شده با استفاده از نانولوله‌های کربنی در حضور لیگاند سنتزی جدید جهت اندازه-گیری هم‌زمان مقادیر جزئی یون‌های فلزی جیوه(ΙΙ)، سرب(ΙΙ) و کادمیم(ΙΙ) در نمونه‌های‌ آب
Authors: مهدی فتحی‌نژاد
Keywords: الکترود خمیر کربن، الکتروشیمی، خمیرکربن، یون‌های فلزی
Issue Date: 1395
Abstract: فلزات سنگین در دسته سموم طبیعی قرار می‌گیرند و مقدار بسیار کم از آن‌ها نقش قابل ‌توجهی در فرآیندهای بیولوژیکی و در بیماری‌ها دارند. قرار گرفتن در معرض این‌ فلزات، علاوه بر خطرات جدی برای انسان مانند سرطان، خطرات زیست ‌محیطی بالقوه برای گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم‌ها به همراه خواهد داشت؛ بنابراین توسعه روش انتخابی و حساس برای اندازه‌گیری یون‌های فلزی مقادیر بسیار کم از نقطه ‌نظر تحلیلی بسیار مهم است. در این پژوهش طراحی و ساخت الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده توسط نانولوله‌های کربنی و لیگاند سنتزی 3 اچ- اسپیرو (ایزو بنزوفنون-1،'6-پیرلو (2، 3- دی) پیریمیدین)-'2،3،'4،'5- تترا اون صورت گرفت. الکترود اصلاح ‌شده حساسیت و پایداری بالایی جهت تعیین هم ‌زمان سرب (II)، کادمیم (II) و جیوه (II) از خود نشان داد. پارامترهای مختلفی مانند pH و مقدار شیف باز همراه با نانولوله‌های کربنی برای تعیین هم‌زمان یون‌های فلزی بهینه شد و ترکیب لیگاند سنتزی با نانولوله‌های کربنی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تائید شد. در این کار خصوصیت‌های الکتروشیمیایی الکترود اصلاح‌شده با استفاده از روش‌های مختلف ولتامتری نظیر طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، ولتامتری چرخه‌ای (CV) و ولتامتری پالس تفاضلی (DPV) مورد بررسی قرار گرفت. حسگر طراحی‌شده، به یون‌های فلزی جیوه (II)، سرب (II) و کادمیم (II) در محدوده گسترده پاسخ می‌دهد لذا مقادیر حد تشخیص و حد کمی برای یون‌های فلزی جیوه (II)، سرب (II) و کادمیم (II) به ترتیب 0172/0، 019/0، 003/0 و 0391/0، 0625/0، 011/0 به دست آمد. ولتامتری پالسی تفاضلی بیشترین جریان پیک با استفاده از رنج خطی غلظت برای نمونه فلزی جیوه (II)، سرب (II) و کادمیم (II) به ترتیب در پتانسیل 37/0، 27/0- و 48/0- ولت بر ثانیه به دست آمد. حسگر طراحی‌شده با موفقیت برای اندازه‌گیری یون‌های فلزی جیوه (II)، سرب (II) و کادمیم (II) در حضور فلزات قلیایی، قلیایی خاکی و فلزات سنگین کاملاً انتخاب گزین عمل نمود. حس‌گر با موفقیت برای اندازه‌گیری یون‌های فلزی جیوه (II)، سرب (II) و کادمیم (II) در نمونه‌های مختلف آب شهرستان بوشهر استفاده شد.
Description: پايان‌نامه کارشناسي ارشد در رشته شیمی- تجزیه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160360
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1376.pdf3.01 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.