Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160357
Title: پیش‌بینی مصرف برق ایران در چهار بخش صنعتی، مسکونی، عمومی و کشاورزی
Authors: محسن توان
Keywords: پیش‌بینی، مصرف برق، خود توضیح میانگین متحرک انباشته، خود توضیح با وقفه‌های گسترده، رگرسیون فازی، ایران
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: انرژی برق نقش مهمی در تولید و رشد صنعتی کشورها و رفاه مردم دارد و به این دلیل دارای اهمیت فراوانی است. امروزه کشور ایران یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان برق در خاورمیانه است. افزایش مصرف برق باعث افزایش ظرفیت‌های تولید برق و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های دولت می‌شود. بالا بودن مصرف برق در ایران، مقرون به‌صرفه نبودن ذخیره‌ی آن و ایجاد خسارت در صورت تولید کمتر از حد نیاز، باعث شده است که بررسی عوامل مؤثر بر مصرف برق و همچنین پیش بینی بلند مدت آن ضروری شود. هدف: اهداف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر مصرف برق بخش‌های مختلف ایران (سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۴۷)، مقایسه‌ی دقت پیش بینی الگوهای مورد استفاده در تحقیق با استفاده از معیارهای ارزیابی مختلف و پیش بینی مصرف برق بخش‌های عمومی، خانگی، کشاورزی و صنعتی ایران تا افق ۱۴۱۰ با الگوی دقیق‌تر می‌باشند. روش شناسی: در این تحقیق از الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده برای تخمین تابع مصرف برق و بررسی عوامل مؤثر بر مصرف برق در بخش‌های مختلف استفاده می‌شود. همچنین از الگوهای خود توضیح با وقفه‌های گسترده، خود توضیح میانگین متحرک انباشته، رگرسیون خطی فازی، خود توضیح میانگین متحرک انباشته‌ی فازی و خود توضیح با وقفه‌های گسترده‌ی فازی برای پیش بینی استفاده می‌شود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، تعداد مشترکین برق، رابطه‌ی مثبت و معنادار در چهار بخش، متوسط قیمت برق، رابطه‌ی منفی و معنادار در بخش‌های عمومی و خانگی، درآمد سرانه رابطه‌ی مثبت و معنادار در بخش خانگی و ارزش افزوده، رابطه‌ی مثبت و معنادار در بخش صنعتی با مصرف برق دارند. بین متوسط قیمت برق و مصرف برق در بخش‌های کشاورزی و صنعتی نیز رابطه‌ی معناداری وجود نداشت. با توجه به کشش‌های درآمدی مشخص شد که انرژی برق در بخش‌های خانگی و صنعتی یک کالای ضروری است و با توجه به کشش‌های قیمتی مشخص شد که در بخش‌های خانگی و عمومی، مصرف برق نسبت به قیمت آن کم‌کشش می‌باشد. الگوی خود توضیح میانگین متحرک انباشته‌ی فازی در تمام روش‌های ارزیابی، دارای مقدار کمتر (خطای کمتر) و دقت بیشتری نسبت به سایر روش‌ها می‌باشد. با توجه به پیش بینی‌های انجام شده پیشنهاد می‌شود که صنعت برق با برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌های مناسب ظرفیت‌های تولید برق را افزایش دهد تا در آینده با کمبود برق مواجه نشود.
Description: پایان‏نامه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد انرژی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160357
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Economy اقتصاد

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1421.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.