Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160348
Title: بررسی جداسازی امولسیون آب از فراورده‌های نفتی(نفت گاز، نفت سفید و بنزین موتور) ورودی به انبار نفت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی بوشهر با استفاده از روش فرآیند جذب سطحی
Authors: علیرضا برازجانی
Keywords: جداسازی، زئولیت، کربن فعال، نفت گاز، نفت سفید
Issue Date: 1395
Abstract: نفت خام استخراج شده از ميادين نفتي همواره مقاديري آب شور به صورت امولسيون به همراه دارد. ميزان آب همراه نفت خام به نحوه استقرار فازهاي درون مخزن، موقعيت جغرافيايي حوزه نفتي (خشكي يا دريا)، طول عمر مخزن، نحوه استخراج و به ويژه استفاده از روش تزريق آب به منظور ازدياد برداشت بستگي دارد. با توجه به دیدگاه وجود آب به عنوان عامل مزاحم و اشغال کننده حجم در انتقال فرآورده¬های نفتی و در نتیجه افزایش هزینه¬های عملیاتی در صنعت نفت و همچنین اثر مخرب آن به هنگام ته نشینی بر روی سطح فلزات مربوط به تاسیسات و مخازن صنعتی و تسریع در تشکیل لجن های نفتی درون فرآورده¬های نفتی و کاهش کیفیت توزیعی فرآورده، لزوم کاربرد زئولیت و بویژه کربن فعال به عنوان جاذب آب و در مواقعی که زمان ته نشینی مربوط به امولسیون آب در فرآورده¬های نفتی کافی نمی¬باشد، کاملا توجیه پذیر می¬باشد. بنا به دلایل ذکر شده ضرورت اجرای چنین مطالعاتی در حوزه¬های نفتی برای ارائه راهکارهای مناسب مشخص می‌شود. در این تحقیق میانگین میزان آب امولسیونی فرآورده های موجود در انبار نفت منطقه بوشهر حدود ppm 300 با دستگاه کارل فیشر برآورد گردید. مقادیر مختلف کربن فعال و زئولیت معادل میزان آب امولسیونی اولیه فرآورده ها، دو برابر، چهار برابر، هشت برابر و ده برابر میزان غلظت اولیه امولسیون آب در فرآورده نفتی در فرآیند جذب سطحی بررسی شد و بهترین نتایج عملیاتی شناخته گردید.
Description: پایان‌نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160348
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1373.pdf5.6 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.